Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Testosteron, anabola steroider och aggressivitet

9.2.2023

Bland dopningsmedel förknippas särskilt testosteron och anabola steroider ofta med aggressivt och impulsivt beteende, så kallar roid rage. Anabola steroider, aggressivt beteende och våld är kopplade till varandra, men orsakssambandet är inte klart. Särskilt i djurförsök har man funnit ett tydligt samband mellan testosteron och aggression. Till exempel kan avlägsnandet av testiklarna hos ett djur helt eliminera aggressionen. 

I studier har anabola steroidanvändare beskrivit känslor av irritation, aggressivitet och fientlighet som de främsta psykiska biverkningarna. I vissa fall har våld förekommit i samband med användningen av anabola steroider, även om personen inte har visat tendenser till liknande beteendet tidigare. Dessutom förekommer våld i nära relationer och brottslighet oftare bland användare av anabola steroider.  

Höga doser av anabola steroider kan öka det aggressiva beteendet, särskilt i kombination med berusningsmedel. Beroende av anabola steroider verkar öka riskerna avsevärt. Det är dock viktigt att betona att varje användare av anabola steroider reagerar på sitt eget sätt, vissa starkare än den andra. Det finns en stor individuell variation. 

Möjliga verkningsmekanismer 

Det har föreslagits att låga serotoninnivåer i det centrala nervsystemet och höga testosteronnivåer skulle ha en betydande inverkan på aggressivt beteende. Testosteron verkar påverka serotoninreceptoraktiviteten på ett sätt som har en direkt verkan på aggressivitet, rädsla och ångest. Testosteron påverkar även beteende och aggression på ett direkt sätt via androgenreceptorer, men den exakta verkningsmekanismen är fortfarande oklar. 

Aggressioner och aggressivt antisocialt beteende, som även är kopplade till kriminalitet, är dock summan av flera olika faktorer. Hormoner verkar inte isolerat, och deras effekt beror på miljöfaktorer. Den påverkas bland annat av arv, social miljö, psykiska faktorer samt hjärnans struktur och neurokemi. Det är alltför förenklat att säga att aggressivt beteende enbart beror på en faktor eller ett kemiskt ämne och dess inverkan på hjärnan. Testosteron och anabola steroider kan bidra till aggressioner, men ämnena i sig orsakar inte aggressivitet hos människor.

Nyligen genomförda studier har visat att anabola steroider, särskilt vid höga doser och långvarig användning, orsakar strukturella förändringar i hjärnan, såsom förtunning av hjärnbarken. Jättedoser av testosteron och anabola steroider har neurotoxiska och neurodegenerativa effekter, dvs. giftiga och nedbrytande effekter på nervcellerna. Andra möjliga effekter på hjärnan är bland annat ökad inflammation och oxidativ stress samt cirkulationsrubbningar.Dessa kan delvis förklara förändringarna i impulsivitet, aggression och identifiering av känslor. 

En studie visade att en testosterondos även kan orsaka snabb (60 minuter) ökad aggressivitet hos dominanta och impulsiva män. I en annan studie gjordes denna observation redan inom 30 minuter. 

Bakgrundsfaktorer vid aggression 

Det är sannolikt att personer som redan är antisociala, aggressiva och impulsiva och som har en benägenhet för riskbeteende och drogmissbruk börjar använda anabola steroider. I den så kallade roid rage sammanlänkas effekterna av dopning, drog- och läkemedelsanvändning och livsstil som framhäver den hårda maskuliniteten. I en studie fann man att testosteronet ökade aggressionen hos män med högriskbeteende (bland annat hög dominans och låg självkontroll). 

Med andra ord är roid rage mycket osannolikt hos en person som inte har någon tendens till aggressivitet, impulsivitet, våld och inte använder andra droger och dessutom använder måttliga doser av anabola steroider.  

Det bör dock beaktas att anabola steroider, särskilt i höga doser, kan öka redan existerande aggressivt och impulsivt beteende. Maniliknande symtom har observerats även hos friska män när doserna av anabola steroider har varit tillräckligt höga.

Goda och dåliga effekter 

Användningen av anabola steroider har visat sig ha både positiva och negativa effekter på sinnesstämningen. I allmänhet ökar självkänslan, känslan av sin egen överlägsenhet och koncentrationsförmågan när man börjar använda. Allt eftersom användningen fortsätter, eller i synnerhet när den upphör, börjar de negativa effekterna tränga undan de positiva. Användare kan bland annat drabbas av depression, humörsvängningar, aggressivitet, sömnstörningar och ångest. 

De depressiva symtomen hos användare av anabola steroider kan bero på att kroppens hormonfunktion är i obalans, men undersökningar har också visat att oron kopplat till den egna kroppsuppfattningen förvärrar depressionen. Ångest över den fysiska kroppsuppfattningen kan leda till steroidberoende, en ökad konsumtion av medlet och andra former av riskbeteende, såsom alkohol- och drogmissbruk.  Måttliga doser testosteron och dihydrotestosteron kan till och med förbättra hjärnhälsan. Men höga doser av syntetiska anabola steroider har inte denna effekt. Naturliga mängder testosteron är bra för hjärnan och den mentala hälsan.  

Joni Askola, Magister i hälsovetenskaper, Dopinglinkki

Källor

Birger M, Swartz M, Cohen D, Alesh Y, Grishpan C, Kotelr M. Aggression: The testosterone-serotonin link. IMAJ. 2003; 5:653–658

Bjørnebekk A, Kaufmann T, Hauger L, Westlye L. Long-term anabolic androgenic steroid use is associated with deviant brain aging. Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 2021;6(5):579-589

Bjørnebekk A, Westlye LT, Walhovd KB, Jørstad ML, Sundseth ØØ, Fjell AM. Cognitive performance and structural brain correlates in long-term anabolic-androgenic steroid exposed and nonexposed weightlifters. Neuropsychology. 2019;33(4):547–559

Blankers S, Galea L. Androgens and adult neurogenesis in the hippocampus. Androg Clin Res Ther. 2021;2(1):203-215

Bontempi L, Bonci A. µ-Opioid receptor-induced synaptic plasticity in dopamine neurons mediates the rewarding properties of anabolic androgenic steroids. Sci Signal. 2020;13(647): eaba1169

Carré J, Geniole S, Bird M, Videto A, Bonin P. Exogenous testosterone rapidly increases aggressive behavior in dominant and impulsive men. Biol Psychiatry. 2017;82(4):249–256

Chegeni R, Notelaers G, Pallesen S, Sagoe D. Aggression and psychological distress in male and female anabolic-androgenic steroid users: a multigroup laten class analysis. Front Psychiatry. 2021; 12:629428

Chegeni R, Pallesen S, McVeigh J, Sagoe D. Anabolic-androgenic steroid administration increases self-reported aggression in healthy males: a systematic review and meta-analysis of experimental studies. Psychopharmacology. 2021;238(7):1911-1922

Christoffersen T, Andersen J, Dalhoff K, Horwitz H. Anabolic-androgenic steroids and the risk of imprisonment. Drug Alcohol Depend. 2019; 203:92-97

Corsini W, Esteves A, Rossi Jr W, de Almeida Hermes T, Damião B, Rodrigues M. Association between neuronal degeneration and supraphysiological doses of two types of anabolic steroids in rat brain. 2022; 188:109121. Steroids

Cunningham R, Lumia A, McGinnis M. Androgen receptors, sex behaviour and aggression. Neuroendocrinology. 2012:96(2):131-140

Ganson K, Jackson D, Testa A, Nagata J. Performance-enhancing substance use and intimate partner violence: a prospective cohort study. J Interp Viol. 2022:0(0):1-22

Geniole S, Procyshyn T, Marley N, Ortiz T, Bird B, Marcellus A, Welker K, Bonin P, Goldfarb B, Watson N, Carré J. Using a Psychopharmacogenetic Approach To Identify the Pathways Through Which—and the People for Whom—Testosterone Promotes Aggression. Psychol Sci. 2019:30(4):481-494

Griffiths, S, Brendan J, Degenhardt, L   Murray, S, Larance, B. Appearance concerns are uniquely associated with the severity of steroid dependence and depression in anabolic–androgenic steroid users. Drug and Alcohol Review. 2018 37 (5), 664-670

Haug E, Mørland J, Olaisen B, Myhre K. Androgenic-anabolic steroids (AAS) and violent behaviour. Report from Norwegian knowledge centre for health services. No. 04–2004

Hauger L, Sagoe D, Vaskinn A, Arnevik E, Leknes S, Jørstad M, Bjørnebekk A. Anabolic androgenic steroid dependence is associated with impaired emotion recognition. Psychopharmacology. 2019;236(9):2667–2676

Hauger L, Westlye L, Fjell A, Walhovd K, Bjørnebekk A. Structural brain characteristics of anabolis-androgenic steroid dependence in men. Addiction. 2019;114(8):1405–1415

Kaufman MJ, Janes AC, Hudson JI, Brennan BP, Kanayama G, Kerrigan AR, Jensen JE, Pope HG Jr.Brain and cognition abnormalities in long-term anabolic-androgenic steroid users. Drug Alcohol Depend. 2015; 152:47–56

Middleman A, DuRant R. Anabolic steroid use and associated health risk behaviours. Sports Mes. 1996;21(4):251–5

Neave N. Hormones and behaviour: A psychological approach.  2008; 22:1. Cambridge University Press

Nelson B, Hildebrandt T, Wallisch P. Anabolic-androgenic steroid use is associated with psychopathy, risk-taking, anger, and physical problems. Sci Rep. 2022;12(1):9133

Nelson R, Tranor B. Neural mechanisms of aggression. Nature Reviews Neuroscience. 2007; 8:536–546

Pomara C, Neri M, Bello S, Fiore C, Riezzo I, Turillazzi E. Neurotoxicity by synthetic androgen steroids: oxidative stress, apoptosis, and neuropathology: a review. Current neuropharmacology. 2015; 13:132-145

Pope HG Jr, Kouri EM, Hudson JI. Effects of supraphysiologic doses of testosterone on mood and aggression in normal men: a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry. 2000;57(2):133–40

Sagoe D, Mentzoni R, Hanss D, Pallesen S. Aggression is associated with increased anabolic-androgenic steroid use contemplation among adolescents. Substance Use & Misuse. 2016;51(11):1462¬1469

Salasuo M, Piispa M. 2012. Kuntodoping: Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella. Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 120

Scarth M, Bjørnebekk A. Androgen abuse and the brain. Curr Opin Endocrinol Dioabet. Obesity. 2021;28(6):604-614