Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Anabola steroider och manlig reproduktiv hälsa

Uppdaterad 11.10.2019 

Anabola androgena steroider är bland de mest använda substanserna för att öka muskelstyrkan och -massan och förbättra prestationsförmågan.. En stor del av användarna är inga toppidrottare, och en del av användarna är i tillväxtåldern. Fenomenet har blivit allt vanligare bland vanliga motionärer och personer som tränar på gym.

Vid användning av steroider strävar man till största möjliga anabola affekt (tillväxt av muskelmassa) och att den androgena (manliga) effekten ska bli så liten som möjligt. Testosteronets anabolitet/androgenitet-kvot är 1. I egentliga anabola steroider varierar detta förhållande och kvoten kan vara ända upp till 30. Steroider kan modifieras på flera olika sätt för att uppnå en viss typ av effekt och alla preparat används inte för att uppnå stor muskelmassa.

Effekten av androgena skador beror på dosen och användningstiden [1].För att maximera effekten och undvika biverkningar används ofta även andra hormonpreparat samtidigt, med vilka man t.ex. vill förhindra att brösten växer. Eftersom balansen mellan vävnadernas androgener-östrogener  förändras försöker man förebygga biverkningar med andra preparat. Internetsidor som säljer anabola steroider erbjuder ofta även paket som förutom androgenpreparat även innehåller läkemedel avsedda för att behandla biverkningar av dem. Läkemedel som används för att behandla biverkningar har ofta sina egna hälsoskador.

Anabola androgener påverkar avsevärt könskörtlarnas funktion genom att stänga ner de egna testiklarnas androgen- och spermieproduktion.  Effekterna är individuella och kan inte förutspås.

Testiklarnas funktion och störningar i denna

Testiklarnas uppgift är att producera spermier och avsöndra könshormon, d.v.s. testosteron. En normal produktion av testosteron ger maskulina könsegenskaper och garanterar en hög testosteronhalt i testikeln (mångtiofaldig jämfört med blodomloppet), vilket är nödvändigt för en normal spermieproduktion.

Testikelns funktion regleras av hjärnbihanget,  dvs. hypofysen. Anabola androgener som tillförs kroppen utifrån förhindrar regleringen av en normal funktion hos hypofysen.  Då regleringen av hypofysen saknas minskar testiklarnas egen testosteronproduktion och -halt minskar, och dessutom avtar spermieproduktionen och kan upphöra helt. Anabola steroider orsakar dosberoende en funktionsstörning i axeln mellan hypofysen och testiklarna, vilket gör att utsöndringen av gonadotropinhormoner i hypofysen som stimulerar testiklarnas testosteronproduktion förhindras. Det leder till att den egna testosteronproduktionen avtar, testiklarna minskar i storlek och spermieproduktionen störs. Då kan följden bli infertilitet. Testosteron som tillförs utifrån kan inte åstadkomma en hög testosteronhalt i testiklarna, utan minskar den i själva verket eftersom halterna av gonadotropinhormoner som utsöndras av hypofysen och som simulerar testiklarnas funktion sjunker.

För läkare som vårdar barnlöshet är de anabola androgenernas effekt på spermieproduktionen dessvärre inget nytt. Vissa undersökningar visar att av de som använder anabola steroider har ungefär en fjärdedel ingen spermieproduktion, hos ungefär hälften är spermieproduktionen sämre än normalt, och hos endast en fjärdedel är sperman normal. Anabola steroider påverkar också spermiernas struktur. Speciellt hos tonåringar kan anabola steroider orsaka bestående skador på spermieproduktionen.

Anabola androgeners effekt på sexlusten

Sexlust (libido) regleras långt av testosteron. Anabola steroider kan öka libido. Ett ökat libido kan vara ett problem, eftersom stora androgendoser även kan ge en ökad våldsbenägenhet.

Ett högst vanligt problem är att det uppstår en situation där den egna testosteronproduktionen går i ide. Detta problem får de flesta användare. I detta fall är halten av testosteron i blodomloppet otillräcklig för att uppnå normalt libido och hormonernas obalans gör att sexlusten försvinner. Dessutom finns det flera andra symtom och hälsoskador kopplade till testosteronbrist.

Testosteronhalter som sjunkit markant kan även orsaka erektionsproblem och psykiska symtom. När samtidigt resultaten, t.ex. för en styrkelyftare, avsevärt försämras, ökar risken för en ny kur med androgen.

Övriga hälsoskador av anabola androgener

Den senaste tiden har man blivit medveten om andra omfattande biverkningar av dopinganvändning av anabola steroider, som åtminstone indirekt påverkar även fortplantningshälsan. En del användare får psykiatriska symtom och svåra psykiska störningar, som hyperaktivitet, irritation, aggressivitet, hyperexcitabilitet, koncentrationsstörningar, vårdslöst beteende och även psykotiska symtom och självdestruktiva tankar och agerande. De förekommer endast hos en del och det finns ingen exakt information om hur det psykiska tillståndet varit hos dessa personer innan de använt dessa. Det finns starka belägg för på skador på hjärtat: de som använt anabola steroider har förändringar i hjärtmuskeln kopplade till en försvagning av hjärtats pumpfunktion. Förändringar i hjärtmuskeln kan delvis vara reversibla om användningen av steroider avslutas, men om användningen av steroider har lett till cellförstörelse i hjärtmuskeln kommer förändringarna inte att återställas. Leverskador kan leda till döden eller levertransplantation.

Undersökning och vård av verkningar

Användare av anaboler  är till viss del medvetna om de problem som användning av anabola steroider ger upphov till, men användningen tas inte upp på till exempel läkarmottagningen. Därmed kan skadorna som användningen av dessa ger upphov till förbli onoterade och vården genomförs inte optimalt. Å andra sidan kan allmänläkare ha mycket ytliga kunskaper om betydelsen av användning av anabola steroider.

Vid en läkarundersökning kan man som ledtrådar för långvarig användning utöver den typiska yttre outfitten  även notera biverkningar i anknytning till androgenbehandling (t.ex. akne, bröstförstoring, töjningsärr i huden samt eventuella märken efter injektioner) och i laboratorieprov högt hemoglobin och lågt HDL-kolesterol (”bra kolesterol”) samt avvikande levervärden. Som en följd av en långvarig androgenanvändning kan testiklarna ha krympt betydligt. 

Hur anabola androgener påverkar reproduktionsfunktionerna beror av vilket preparat som används, doserna, och under hur lång tid preparatet används. Vid hormontester som beskriver testikelfunktionen kan typiska avvikelser noteras. Vid en undersökning av spermier upptäcks hos en betydande del av användarna en total avsaknad av spermier. Det gäller också att komma ihåg att användningen av anabola androgener inte utesluter andra orsaker till manlig barnlöshet.

Förändringarna som de anabola androgenerna åstadkommit har tidigare betraktats som reversibla, men så är det uppenbarligen inte när det gäller vissa skador. Allvarliga skador såsom inverkningar på hjärtat eller levern kan lämna livslånga skador, som hjärtsvikt eller plötslig död och vad gäller levern behov av transplantation om leverns funktion skadas allvarligt.  Det kan ta lång tid innan testosteron- och spermieproduktionen har återhämtat sig och många klarar inte av att vänta tålmodigt.  Dessa funktioner återställs dock inte hos alla. I regel är det lätt att fastställa en effektiv och tillräcklig vård: sluta använda anabola steroider. En förutsättning för en framgångsrik vård är att individen förstår sakförhållandena och tiden återhämtningen kommer att ta i anspråk.

I återhämtningsskedet kan det vara nödvändigt att upprätthålla fysiologiska testosteronnivåer (substitutionsbehandling med testosteron), om funktionen är långvarigt och allvarligt nedsatt, men missbruk är möjligt. Substitutionsbehandling förutsätter en förtrolig vårdrelation. Här ska man även notera att även fysiologisk substitutionsbehandling gör att spermieproduktionen återhämtar sig långsammare och därmed måste man i behandlingen subjektivt balansera mellan obehagliga symtom på testosteronbrist och den framtida hälsan.

Leo Niskanen
med. kand., docent
Specialist på endokrinologi och invärtes sjukdomar
Helsingfors universitetssjukhus

Källor

[1] Hämäläinen P. Anabolisten steroidien aiheuttama hypogonadismi. Suom Lääkäril 2016; 71(3): 139–45.

[2] Baggish AL ym. Cardiovascular Toxicity of Illicit Anabolic-Androgenic Steroid Use. Circulation. 2017;135(21):1991-2002.
[3] Karila, Hovatta & Seppälä.  Concomitant abuse of anabolic androgenic steroids and human chorionic gonadotrophin impairs spermatogenesis in power athletes. International Journal of Sports Medicine 2004; 25: 257–63.
[4] Kanayama G, Pope HG, Hudson JI. Public health impact of androgens. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2018; 25(3):218-223.
[5] Koskelo J. Kuntodoping – mistä on kyse? Sic! Lääketietoa Fimeasta 2015;1:26–7.
[6] Torres-Calleja ym. Effect of androgenic anabolic steroids on sperm quality and serum hormone levels in adult male bodybuilders. Life Science 2001; 68: 1769–74.
[7] Pope HG, ym. Adverse health consequences of performance-enchancing drugs: An Endocrine Society Scientific Statement Endocr Rev 2014; 35(3): 341–75.