Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Anabola steroider och testosteron

Uppdaterad 2.4.2020

Testosteron är kroppens viktigaste androgen, dvs. ett så kallat manligt hormon. Hos män produceras merparten av kroppens testosteron i Leydigcellerna i testiklarna. Hos män sker en liten produktion även i binjurebarken samt i de perifera delarna genom ombildning av androstenedion. Hos kvinnor är testosteronhalten avsevärt lägre än hos män. Testosteronet har dock viktiga effekter även på kvinnans kropp. Hos kvinnor produceras testosteron i äggstockarna och binjurebarken [1, 2]. Den hormonella regleringen av testosteron underhålls och kontrolleras av hypotalamus-hypofys-gonad-axeln.

Androgenerna har androgena, anabola och psykiska effekter i kroppen. Androgena effekter är bland annat penis- och prostatatillväxt, behåring på olika områden och skallighet. Anabola effekter är bland annat tillväxt av struphuvudet, förtjockning av stämbanden, lipidförändringar, muskeltillväxt, minskning av fettvävnaden, tillväxt av talgkörtlar och bildning av blodkroppar. Androgenernas psykiska effekter är libido, potens, sexuellt beteende samt aggression [3].

Anabola steroider är syntetiska derivat av testosteron. Inom medicinen har man med anabola steroider strävat efter att få till den anabola effekten av testosteron utan androgenens viriliserande biverkningar, så att även kvinnor och barn kan använda dem. Det har man dock inte lyckats med. Därför är termen ”anabol steroid” något missvisande. ”Anabol androgen steroid” är mer sanningsenlig som term [4]. 

Testosteron är kroppens naturliga anabola androgena steroid. Testosteron och andra anabola steroider har samma kemiska basstruktur. Man har försökt ändra strukturen hos syntetiska anabola steroider genom att öka den anabola effekten och minska den androgena effekten [5]. Testosteronets anabola:androgena förhållande är 1:1, och båda effekter är starka. Hos andra anabola steroider varierar detta förhållande så att den anabola effekten är större [2, 6]. Dessutom har man ändrat strukturen hos anabola steroider så att man kan variera bland annat medlets administreringssätt, upptagning, varaktighet och aromatisering. Olika anabola steroider skiljer sig alltså från varandra till sitt anabola och androgena förhållande, administreringssätt (oralt, muskelinjektion, applicering på huden), upptagningstid, verkningstid i kroppen samt om de aromatiseras till östrogen [7, 8].

Den moderna användningen av testosteron kan räknas ha börjat 1935, då man lyckades isolera testosteron från tjurtestiklar. Ganska snabbt märkte man att oralt testosteron är levertoxiskt och har snabb halveringstid. Efter att testosteronet syntetiserades kom ett injicerbart propionat ut på marknaden och senare på 1950-talet ett mer långtidsverkande enantat. På 1950- och 1960-talet blev läkemedelsindustrin allt mer intresserad av nya androgener och i slutet av 1980-talet hade man utvecklat otaliga anabola steroider, över 1 000 [9, 10].

Verkningsmekanism

Testosteron och alla anabola steroider verkar genom androgenreceptorer. Androgenreceptorerna finns i cellernas x-kromosom och finns i stor skala i kroppen. Förutom musklerna påverkar androgenreceptorerna även bland annat hjärtat, immuniteten och nervsystemet [11].

Testosteronets popularitet som dopingmedel förklaras av dess kraftiga effekt på muskelstyrkan och -massan. Testosteron påverkar också lipolysen, dvs. nedbrytningen av fettceller. Såväl kort- som långsiktig användning av anabola steroider leder till förhöjd celltillväxt på grund av ökad proteinsyntes. Tillväxten av muskelceller som testosteronet orsakar beror på aktivering av satellitceller och tillväxt av muskelcellernas cellkärnor  [2].

Mängden androgenreceptorer är begränsad och normalt sett räcker det med normala nivåer av testosteron för att fylla dem. Därför förklaras muskeltillväxt inte nödvändigtvis av en stor mängd extra anabola steroider. En annan mekanism som kan förklara muskeltillväxt kan vara de anabola steroidernas effekt på kortisolet. Kortisol är ett katabolt hormon och anabola steroider kan minska dess effekt. Anabola steroiders bromsande effekt på myostatingenen har också misstänkts vara en mekanism bakom muskeltillväxt. Myostatin reglerar muskeltillväxten [8]. Testosteron ökar också utsöndringen av tillväxthormon och insulinliknande tillväxtfaktor [12].

Medicinsk användning

Anabola steroider och testosteron är receptbelagda läkemedel som är tillåtna att användas endast för vård av sjukdomar fastslagna av de medicinska myndigheterna. Dylika sjukdomar är t.ex. hypofys- eller testikelrelaterad nedsatt testosteronproduktion, olika anemier, osteoporos samt kroniska sjukdomstillstånd med proteinförlust och långsam återhämtning hos vävnader. Testosteron används också för att behandla klimakteriebesvär hos män. Den receptbelagda användningen av testosteron har ökat märkbart under de senaste årtiondena i såväl Finland som internationellt [13, 14, 15].

Testosteron intas som injektion innehållande olika testosteronestrar (t.ex. testosteronpropionat, testosteronenantat, testosteronfenylpropionat testosteron-isokabroat, testosterondekanoat testosterondekanoat) eller som testosteronundekanoat-kapslar vilka intas oralt. Anabola steroider finns både i form av sprutor och som tabletter.

Dopinganvändning

Både testosteron och anabola steroider är dopingmedel enligt strafflagen. De tillhör de populäraste dopingmedlen.

På internet och på andra håll på den svarta marknaden förekommer olaglig försäljning av t.ex. följande medel (de kända handelsnamnen inom parentes):

  • nandrolon (Deca-Durabolin, Retabolin, Laurobolin)
  • metandienon (Dianabol, Danabol, Anabol, Metabolin)
  • stanozolol (Stromba, Winstrol, Winstrol Depot)
  • trenbolon (Parabolan, Finajet)
  • oximetolon (Anapolon, Anadrol, Androlic)
  • oxandrolon (Anavar)
  • boldenon (Equipose)
  • fluoximesteron (Halotestin)
  • metenolon (Primobolan, Primobolan Depot)
  • testosteron med derivat (Sustanon, Panteston)

Det viktigaste skälet till att man använder testosteron och anabola steroider är att man vill skaffa sig ett muskulöst, större och bättre utseende. Snabba resultat och naturligt långsammare utveckling av muskeltillväxten kan vara motiv till användning. Motivet för tävlingsidrottare som utövar kraftsporter är att förbättra sina idrottsresultat.  Andra motiv är bland annat ökad träningseffekt, fettförbränning, långsammare åldersförändringar samt förbättrad självsäkerhet och förbättrat humör [8, 16, 17, 18, 19, 20].

Anabola steroider används ofta periodvis. Användningsperioderna varar från några veckor upp till flera år, men i genomsnitt i några månader. Mellan användningsperioderna håller man ofta några månaders paus. I början av användningsperioden ökas mängden steroider stegvis, och i slutet av perioden avbryts användningen stegvis under 1–2 veckor. Syftet med pauserna är att minska biverkningarna och ge kroppens hormonverksamhet tid att återhämta sig. Ett annat sätt att använda dem är så kallat blast and cruise. Vid blast and cruise använder man större doser (blast) och mindre doser (cruise) växelvis. Vid blast and cruise är användningen kontinuerlig och man tar inga pauser. Kännetecknande för ett missbruk är att de anabola steroiderna tas i överdoser och att flera olika anabola steroider används samtidigt (stacking) [8, 16, 17, 20, 21]. Orala anabola steroider används dagligen på grund av deras snabba halveringstid. Intramuskulära anabola steroider används ofta veckovis [22].

Vid medicinsk användning av anabola steroider strävar man efter att nå kroppens fysiologiska halter, men vid dopinganvändning strävar man ofta efter cirka 40–100 gånger större halter (suprafysiologiska halter) [8].

Biverkningar

Eftersom det finns gott om androgenreceptorer i kroppen påverkar anabola steroider ofta flera olika organs funktioner. Därför finns det flera möjliga biverkningar. En del av dem är lindriga och övergående, en del livsfarliga. Risken för biverkningar ökar med långsiktig användning av stora doser.

Forskningen och de vetenskapliga bevisen kring biverkningarna av anabolis-androgena steroider försvåras av flera saker. Användningen av anabola steroider är olaglig i flera länder, varvid personen troligen inte berättar om sin användning. På grund av att medlet köpts på den svarta marknaden vet användaren inte nödvändigtvis hur mycket och vilka medel han eller hon använder. Av etiska skäl kan man inte studera biverkningarna av stora doser genom människoförsök. Dessutom missbrukas medel som är avsedda för medicinering av djur, och det finns ingen forskningsdata kring biverkningen av dessa medel på människor. Därför är forskningsdatan till stor del spekulativ och baseras ofta på forskningsfall och studier där man använt medicinska doser [8].

Enligt en finsk befolkningsbaserad studie är risken att dö i förtid 4,6 gånger större bland de som missbrukar anabola steroider och testosteron jämfört med en referensgrupp [23]. I en liknande dansk studie var dödligheten bland användare av anabola steroider tre gånger så stor som hos kontrollgruppen under sju års tid. Användarna hade också avsevärt fler sjukhusbesök [24].

Biverkningar: hormonella störningar

När kroppen tillförs testosteron eller anabola steroider i mängder som överstiger det normala behovet, kommer dessa att ge upphov till hormonella störningar och störningar i den reproduktiva hälsan.

Hos män minskar kroppens egen hormonproduktion. I de hormonproducerande körtlarna och organen, som t.ex. testiklarna, sker en strukturell tillbakabildning. Efter en period med hormontillförsel uppträder infertilitet och försvagade sexuella funktioner [25, 26]. Dessa förändringar är ofta reversibla, men det kan ta flera år. Ibland återhämtar sig kroppen inte alls.

Män kan få bröstsmärta och gynekomasti, dvs. förstorade bröst, till följd av användningen. Det beror på att testosteronet och en del av de anabola steroiderna aromatiseras till östrogen [27, 28, 29].

Hos kvinnor orsakar testosteron och anabola steroider behåring, mörkare röst, minskad bröststorlek, skallighet, förstorad klitoris, hudbesvär och störningar i menstruationscykeln. En del av dessa kvarstår efter avslutad användning [25].

Hos unga i växande ålder kan tillväxten avstanna, med kortväxthet som följd [25]. I tillväxtåldern kan användningen av anabola steroider vara skadligare än användning som påbörjats i vuxen ålder [30].

Biverkningar: allvarliga sjukdomar

Använt i överdoser förvränger anabola steroider och testosteron kraftigt fettvärdena. De påverkar också bland annat blodets koaguleringsfaktorer och hemoglobin. Kontinuerlig användning av dessa hormoner kommer således att öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt för stroke och slaganfall. Steroider minskar hjärtats sammandragande kraft och ger upphov till hjärtmuskelförtvining med risk för rytmstörningar och plötslig död [31, 32, 33, 34].

Det har länge varit känt att anabola steroider och testosteron har en försämrande effekt på diabetes. Användningen ökar insulinresistensen och diabetesrisken och kan orsaka fördiabetes [35]. Att dela sprutor med andra användare ökar risken att insjukna i olika infektioner som sprids via blodet, som t.ex. hepatit och HIV [36].

Missbruk av testosteron och anabola steroider ökar också risken för cancer och leverskador [16, 37]. Intag av anabola steroider oralt som tabletter är skadligare för levern än anabola steroider som intas som injektioner. Leverskadorna varierar från tillfälliga lindriga cellskador och gulhet till elakartade levertumörer, för vilka utsikterna är dåliga även som behandlade.

Biverkningar: humörstörningar

Testosteron och anabola steroider har också effekter på det centrala nervsystemet. De punkter i hjärnan som påverkas har nära samband med centra som reglerar humör, sexualitet och aggressivitet [38].

Hos 20–30 procent av de personer som tar överstora doser av testosteron och anabola steroider uppträder under steroidanvändningen tydliga affektiva störningar som uppfyller kriterierna för psykiatrisk sjukdom, som t.ex. depression, ångest, psykotiska reaktioner med hallucinationer, hypomani samt minskad kognitiv prestationsförmåga [8, 25, 31]. Man har även bedömt att omkring en tredjedel av alla som använder anabola steroider upplever ett beroende av dem [39, 40].

Hos ungefär 30 procent av de personer som använder anabola steroider i överdoser uppträder aggressivitet, antipati och lättirriterbarhet. Enligt många fallbeskrivningar försvagar hormonerna impulskontrollen [31].

Humörstörningar och förändringar i beteendet är sannolikt summan av många faktorer. Stora mängder anabola steroider är en förklarande faktor. Användarens personlighet och psykosociala miljö påverkar även det beteende som beror på användningen av anabola steroider. Det finns till exempel inga starka bevis på så kallad roid rage. Förutom anabola steroider har också flera andra rusmedel och benägenhet för annat riskbeteende kopplats till aggressivt och våldsamt beteende. Anabola steroider kan dock fungera som utlösande faktor [29, 41, 42, 43, 44].

Timo Seppälä
chefsläkare
Finlands Antidopingkommitté ADK rf (nuvarande Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf)

Uppdaterad av: Dopinglinkki

Källor
[1] Davis S, Wahlin-Jacobsen S. Testosterone in women-the clinical significance. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(12):980-92
[2] Kadi F. Cellular and molecular mechanisms responsible for the action of testosterone on human skeletal muscle. A basis for illegal performance enhancement. Br J Pharmacol. 2008;154(3):522–528
[3] Huhtaniemi I. Androgeenit. Teoksessa: Välimäki M, Sane T, Dunkel L. Endokrinologia. 2009. Duodecim Oy
[4] Handelsman D. Commentary: Androgens and “anabolic steroids”: the one-headed janus. Endocrinology. 2011;152(5):1752-1754
[5] Frati P, Busardò FP, Cipolloni L, Dominicis ED, Fineschi V. Anabolic androgenic steroid (AAS) related deaths: autoptic, histopathological and toxicological findings. Curr Neuropharmacol. 2015;13(1):146–59
[6] Kuhn CM. Anabolic Steroids. Recent Prog Horm Res. 2002; 57:411–34
[7] Kicman A. Pharmacology of anabolic steroids. Br J Pharmacol. 2008;154(3):502–521
[8] Hall RC, Hall RC. Abuse of supraphysiologic doses of anabolic steroids. South Med J. 2005;98(5):550–5
[9] Nieschlag E, Nieschlag S. Testosterone deficiency: a historical perspective. Asian J Androl. 2014; 16:161-168
[10] Nieschlag E, Nieschlag S. Endocrine history: The history of discovery, synthesis and development of testosterone for clinical use. European J Endocrinol. 2019; 180:6
[11] Davey R, Grossmann M. Androgen receptor structure, function and biology: From bench to bedside. Clin Biochem Rev. 2016;37(1):3–15
[12] Serra C, Bhasin S, Tangherliini F, Barton E, Ganno M, Zhang A, Shansky J, Vandenburgh H, Travison T, Jasuja R, Morssi C. The role of GH and IGF-1 mediating anabolic effects of testosterone on androgen-responsive muscle.
Endocrinology. 2011;152(1):193-206
[13] KELA. Lääkekorvausten saajat ja reseptitiedot- Testosteroni 2008-2019. 2020
[14] Handelsman D. Global trends in testosterone prescribing, 2000-20011: expanding the spectrum of prescription drug misuse. Med J Aust. 2013;199(8):548-51
[15] Gabrielsen J, Najari B, Alukal J, Eisenberg M. Trends in testosterone prescription and public health concerns. Urol Clin North Am. 2016;43(2):261-71
[16] Bahrke & Yesalis. Abuse of anabolic androgenic steroids and related substances in sport and exercise. Current Opinion in Pharmacology. 2004; 4: 614–620
[17] Seppälä & Karila. Suorituskykyyn vaikuttavien aineiden väärinkäyttö. Käytännön Lääkäri. 1996; 3: 129–135
[18] Wright S, Grogan S, Hunter G. Motivations for anabolic steroid use among bodybuilders. J Health Psych. 2000;5(4):566-571
[19] Kimergård A. A qualitative study of anabolic steroid use amongst gym users in the United Kingdom: motives, beliefs and experiences. J Subst Use. 2014;20(4):288-294
[20] Cohen J, Collins R, Darkes J. A league of their own: demographics, motivations and patterns of use of 1,955 male adult non-medical anabolic steroid users in the United States. J Int Soc Sports Nutr. 2007; 4:12
[21] McVeigh J, Bates G, Chandler M. Steroids and image enhancing drugs. 2014 Survey results. 2015. Public Health Wales, Liverpool John Moores University
[22] Pope H, Wood R, Rogol A, Nyberg F, Bowers L, Bhasin S. Adverse health consequences of performance-enhancing drugs: An endocrine society scientific statement. Endocr Rev. 2014;35(3):341-375
[23] Pärssinen, Kujala, Vartiainen, Sarna & Seppälä. Increased premature mortality of competitive powerlifters suspected to have used anabolic agents. International Journal of Sports Medicine. 2000; 21: 225–227
[24] Horwitz H, Andersen J, Dalhoff K. Health consequences of androgenic anabolic steroid use. J Intern Med. 2019;285(3):333-340
[25] Taimela & Seppälä. Voimaharjoittelussa käytettävien anabolisten aineiden haitat. Suomen Lääkärilehti. 1994; 20–21: 2051–2061
[26] Karila, Hovatta, Seppälä (2004): Concomitant abuse of anabolic androgenic steroids and human chorion gonadotropin impairs spermatogenesis in power athletes. International Journal of Sports Medicine. 2004; 25: 257-263
[27] Kuhn CM. Anabolic Steroids. Recent Prog Horm Res. 2002; 57:411–34
[28] Büttner A, Thieme D. Side effects of anabolic androgenic steroids: Pathological findings and structure-activity relationships. Handb Exp Pharmacol. 2010;(195):459–84
[29] Van Amsterdam J, Opperhuizen A, Hartgens F. Adverse effects of anabolic-androgenic steroids. Regul Toxico Pharmacol. 2010;57(1):117-123
[30] Sarikaya H, Peters C, Schulz T, Schönfelder, Michna H. 2007. Biomedical Side Effects of Doping. International Symposium Munich, Germany. “Harmonising the Knowledge About Biomedical Side Effects of Doping” -Project of the European Union
[31] Kanayama, Hudson & Pope. Long-term psychiatric and medical consequences of anabolic–androgenic steroid abuse: A looming public health concern? Drug and Alcohol Dependence. 2008; 98: 1–12
[32] Mäntysaari, Karila & Seppälä. Cardiovascular findings in power athletes abusing anabolic androgenic steroids. International Review of the Armed Forces Medical Services. 2005; 75: 12–15
[33] Thiblin, Mobini-Far & Frisk. Sudden unexpected death in a female fitness athlete, with a possible connection to the use of anabolic androgenic steroids (AAS) and ephedrine. Forensic Science International. 2009; 184: e7–e11
[34] Nieschlag E, Vorona E. Doping with anabolic androgenic steroids (AAS): Adverse effects on non-reproductive organs and functions. Rev Endo Metab Dis. 2015;16(3):199-211
[35] Hickson R, Ball K, Falduto M. Adverse effects of anabolic steroids. Med Toxic Adv Drug Exp. 1989;4(4):254-271
[36] Hope V, Harris R, McVeigh J, Cullen K, Smith J, Parry J, DeAngelis D, Ncube F. Risk of HIV and hepatitis B and C over time among men who inject image and performance enhancing drugs in England and Wales: Results from cross-sectional prevalence surveys 1992-2013. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016:71(3):331-337
[37] Pärssinen & Seppälä. Steroid use and long-term health risks in former athletes. Sports Medicine. 2002; 32(2): 83–94
[38] Giammanco, Tabacchi, Giammanco, Di Majo & La Guardia. Testosterone and aggressiveness. Medical Science Monitor. 2005; 11(4): 136–145
[39] Kanayama G, Brower KJ, Wood RI, et al. Anabolic-androgenic steroid dependence: an emerging disorder. Addiction. 2009; 104:1966–1978
[40] Ip E, Lu D, Barnet M, Tenerowicz M, Vo J, Perry P. Psychological and physical impact of anabolic-androgenic steroid dependence. Pharmacotherapy. 2012;32(10):910–9
[41] Lundholm L, Käll K, Wallin S, Thiblin I. Use of anabolic androgenic steroids in substance abusers arrested for crime. Drug Alcohol Depend. 2010;111(3):222–6
[42] Lood Y, Eklund A, Garle M, Ahlner J. Anabolic androgenic steroids in police cases in Sweden 1999–2009. Forensic Sci Int. 2012;219(1–3):199–204
[43] Lundholm L, Frisell T, Lichtenstein P, Långström N. Anabolic androgenic steroids and violent offending: confounding by polysubstance abuse among 10,365 general population men. Addiction. 2015;110(1):100–8 101
[44] Onakomaiya M, Henderson L. Mad men, women and steroid cocktails: a review of the impact of sex and other factors on anabolic androgenic steroids effects on affective behaviors. Psychopharmacology. 2016;233(4):549–569