Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Dataskyddsbeskrivning

Publicerad 14.05.18. Uppdaterad 2.12.22

Personuppgifter behandlas endast i den utsträckning som krävs. Uppgifterna som samlas in i samband med registreringen utgör ett register för vilket EU: s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagstiftningen gäller (5.12.2018 / 1050(link is external)). I detta uttalande förklarar vi hur vi behandlar data och vilka rättigheter du har enligt sekretessförordningen.

Registeransvarig:

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsingfors.

Kontaktperson i Dopinglinkki: Hanna-Kaisa Jussila, dopinglinkki (at) a-klinikka.fi.

Dataskyddsombud i A-klinikstiftelsen: Marja Merikallio, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsingfors. Kontaktinformation via e-post saatio.tietosuoja (at) a-klinikka.fi eller per post till ovanstående adress märkt A-klinikkasäätiö / tietosuoja.

Registrets namn:

Personlig information som samlas in från Dopinglinkki besökare genom rådgivningstjänsten, undersökningar, Puhtaan liikunnan puolesta/För ren idrott åtagandet, feedbackformulär och periodiska tävlingar.

Syftet med registret:

En e-postadress krävs vid helpdesk för automatisk e-postavisering. Frivillig bakgrundsinformation används för att stödja svaret. Frågor och bakgrundsinformation kan också användas som forskningsmaterial så att enskilda personer inte kan identifieras.

Svaren på frågeformulären kan också användas som forskningsmaterial. Materialen är modifierade så att enskilda personer inte kan identifieras.

Kontaktuppgifterna för de aktörer som är involverade i Puhtaan liikunnan puolesta/För ren idrott åtagandet samlas in så att de kan marknadsföras och kontaktas i samband med aktiviteterna, t.ex. skicka dem ett medlemsbrev via e-post via MailChimp-systemet.

I besökarundersökningen och tävlingarna krävs deltagarens kontaktinformation (e-postadress och telefonnummer) för dragningen.

Den information som begärs i samband med återkopplingen kommer att användas för eventuell kontakt.

Registrets informationsinnehåll:

Kön, ålder, bostadsort, utbildning och huvudsakliga yrken samlas bland annat från dem som skickar en fråga till rådgivningstjänsten. Att svara på dessa är frivilligt. Ett e-postmeddelande skickas till den PIN-kod som behövs för att läsa svaret, samt ett meddelande när frågeställaren har besvarats. Efter att meddelandet har skickats raderas e-postadressen automatiskt från databasen. Att skicka en e-postadress är frivillig och krävs inte för att kunna använda tjänsten. Läs användarvillkoren för rådgivningstjänsten.

Exempel på frågor och svar från helpdesk kan redigeras på en mycket allmän nivå för webbplatsen.

I undersökningarna frågas bland annat om ålder, kön, utbildning och provins, men dessa behöver inte berättas.

I en tidsbegränsad tävling kan deltagarens namn, telefonnummer och e-postadress begäras om kontakt.

Ansökningsformuläret för Puhtaan liikunnan puolesta/För ren idrott åtagandet frågar efter kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post) till den operatör som är involverad i aktiviteten och dess kontaktperson.

Vanliga datakällor:

Dopinglinkki tar emot användarregisterinformationen för onlinetjänsterna från registranten själv.

Regelbunden dataöverföring och dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

Som allmän regel kommer statistisk information som samlas in om Dopinglinkki eller frågor som skickas till rådgivningslinjen inte att vidarebefordras till tredje part.

Uppgifterna kan dock avslöjas för externa forskare som har fått forskningstillstånd från A-klinikstiftelsen (på finska)(link is external). Om det behövs behandlas också ansökan om forskningstillstånd av A-klinikstiftelsens etikkommitté.

Registreringsdataskydd och lagringsperioder:

De elektroniskt insamlade uppgifterna finns i tjänsteleverantörens databas, som inte är tillgänglig för tredje part. Databasen är skyddad av ett användarnamn och lösenord.

Kontaktuppgifterna för deltagare i tidsbegränsade tävlingar och undersökningar kommer att raderas när dragningarna har slutförts.

Kontaktuppgifterna för Puhtaan liikunnan puolesta/För ren idrott aktörerna kommer att förvaras på webbplatsen så länge aktörerna är en del av åtagandet. Om operatören inte vill ha ett medlemsbrev kommer hans e-postadress att raderas från MailChimp-systemet. Kontaktuppgifterna för företag som tidigare var inblandade i verksamheten kommer att behållas för statistiska och arkiveringsändamål efter en eventuell avgång / stängning av företaget.

Dopinglinkki utvärderar regelbundet behovet av kvarhållande med hänsyn till tillämplig lagstiftning. Dopinglinkki ska dessutom vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter om registrerade som är oförenliga, inaktuella eller felaktiga för bearbetningsändamål inte lagras i registret. Dopinglinkki ska korrigera eller förstöra sådan information utan dröjsmål.

Rätt till inspektion och rätt att begära rättelse av information

Varje person i registret har rätt att kontrollera informationen som lagras i registret angående dem och begära rättelse av felaktig information eller tillägg eller radering av ofullständig information.

Dessutom har den registrerade rätten att få uppgifterna överförda i maskinläsbar form till en annan registrator, om det är tekniskt möjligt. Databehandling kan också vara begränsad.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran till oss på dopinglinkki (at) a-klinikka.fi.

Om den registrerade vill kontrollera den lagrade informationen om dem eller begära en korrigering måste begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Den registeransvarige ska svara på kunden inom de tidsfrister som anges i EU: s dataskyddsförordning. Du kan utöva din rätt till inspektion en gång om året utan kostnad.

Dessutom har den registrerade rätten att hänskjuta ett ärende som rör utövandet av rättigheter till den behöriga tillsynsmyndigheten (dataskyddsombudsmannen) om de inte anser att Dopinglinkki har följt dataskyddsbestämmelser eller officiella bestämmelser. Kontaktuppgifterna finns också på dataskyddsombudsmannens webbplats(link is external)

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700

Andra överväganden:

Om information samlas in på ett annat sätt än ovan, kommer användarna av webbplatsen att informeras om dataskydd, publicering av informationen och hur den insamlade informationen kommer att behandlas.

Webropol är Dopinglinkkis internetbaserade undersökningsverktyg. Läs också Webropols sekretesspolicy (på finska)(link is external).

Information om cookiepolicyerna för A-klinikstiftelsen webbtjänster finns på A-klinikstiftelsens webbplats (på finska)(link is external).

Ändringar i sekretesspolicyn:

Om Dopinglinkki ändrar detta uttalande kommer ändringarna att uppdateras på den här webbplatsen.