Faktabank

Du är här

Faktabank

Via faktabank kan du få pålitlig basinformation om olika dopingmedel: deras avsedda medicinska användning, eftersträvade effekter vid missbruk, samt om biverkningar.

Mera omfattande artiklar om dopingmedlen i förteckningen med snabbfakta hittas på menyn under rubriken Dopingmedel.

  • Medicinsk användning
  • Eftersträvade effekter
  • Biverkningar
Dopingmedel      
Amfetamin

kayttotarkoitus

Amfetamin är ett ämne som stimulerar det centrala nervsystemet. Det började användas medicinskt på 1930-talet. Amfetamin och amfetaminderivat används vid behandling av ADHD samt narkolepsi.

vaikutus

Används för att öka effekten av träning. Används också på grund av sin viktminskande effekt.

haittavaikutus

Amfetamin har flera möjliga biverkningar. Dosen har stor effekt på biverkningarna. Medicinska doser har rapporterats orsaka bland annat sömnlöshet, aptitlöshet, ångest, psykossymtom samt förhöjt blodtryck och förhöjd puls.

Hård ansträngning tillsammans med amfetamin kan leda till värmeslag. Andra allvarliga eventuella följder är hjärttoxicitet och bestående beteendeförändringar.

Anabola steroider och testosteron

kayttotarkoitus

Både anabola androgena steroider (AAS) och testosteron är receptbelagda läkemedel, tillåtna endast för vård av sjukdomar som fastställts av de medicinska myndigheterna.

Dylika sjukdomar är bl.a. hypofys- eller testikelrelaterad nedsatt testosteronproduktion, olika anemier, osteoporos samt kroniska sjukdomstillstånd med proteinförlust och långsam återhämtning hos vävnader. Testosteron används också för att behandla klimakteriebesvär hos män. 

vaikutus

Genom att använda anabola steroider och testosteron eftersträvar man i allmänhet högre hormonnivåer, vilket leder till tillväxt av speciellt tvärstrimmiga muskler. 

haittavaikutus

Hormonella störningar

När man får mera AAS och testosteron i kroppen än man normalt behöver, kommer de att orsaka olika hormonella störningar.

Hos män ser man biverkningar som en försvagad egen hormonfunktion, t.ex. sker en strukturell tillbakabildning av testiklar. Det extrakorporeala hormonet undertrycker kroppens egen hormonproduktion.

Hos kvinnor orsakar anabola steroider och testosteron behåring och ger mörkare röst, minskad bröststorlek, håravfall, förstorad klitoris, hudbesvär samt störningar i menstruationscykeln.

Längdtillväxten hos personer i växande ålder kan avstanna och således resultera i kortvuxenhet.

Allvarliga sjukdomar

Enligt en finsk befolkningsstudie är risken att dö i förtid 4,6-gånger högre bland dem som missbrukar AAS och testosteron jämför med en kontrollgrupp.

I överdoser förvränger anabola steroider och testosteron kraftigt kroppen fettvärden. På så vis kommer användning av dessa hormoner att öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärninfarkt och stroke. Steroider försvagar hjärtats sammandragningskraft och förorsakar hjärtmuskeldegeneration med risk för arytmi och plötslig död.

Missbruk av anabola steroider och testosteron ökar risken att insjukna i diabetes. Att dela sprutor med andra användare ökar risken att insjukna i olika infektioner, som t.ex. hepatiter och HIV. Missbruk ökar också risken för cancer och leverskador.

Humörstörningar

AAS och testosteron påverkar det centrala nervsystemet, inklusive hjärnneurotransmittorer och struktur. Bland personer som använder överstora doser uppträder humörförändringar bland 20-30 procent av användarna under användningstiden, t.ex. i form av nedstämdhet, ångest, aggressivitet och psykotiska reaktioner med hallucinationer. Dessutom cirka 30% av användarna av anabola androgena steroider utvecklar ett beroende av steroider.

Bland ungefär 30 procent av dem som använder anabola steroider i överdoser uppträder aggressivitet, fientlighet och irritation under användningstiden. 

Aromatashämmare

kayttotarkoitus

Aromatas är ett enzym som omvandlar androgener till östrogener. Aromatashämmare är ett så kallat antiöstrogen. Det används inom medicinen bland annat för att behandla bröstcancer samt fertilitetsproblem hos män.

vaikutus

Med aromatashämmare strävar man efter att behandla gynekomasti, dvs. förstorade bröst, och låga gonadotropin- och testosteronhalter genom att sänka kroppens östrogenhalter.

haittavaikutus

Om östrogenhalterna sjunker för mycket i och med användningen är risken att benhälsan försämras. Andra eventuella biverkningar är bland annat heta vallningar och ledvärk.

Dehydroepiandrosteron (DHEA)

vaikutus

Genom att använda DHEA strävar man efter att höja testosteronnivåerna och få till stånd en anabol effekt. Eftersom DHEA-nivåerna sjunker med åldern har det också använts för att förbygga åldrande.

haittavaikutus

DHEA är sannolikt ganska säkert vid måttliga doser. Biverkningarna är bland annat hormonberoende cancerformer och akne.

kayttotarkoitus

DHEA är en androgen som huvudsakligen produceras av binjurarna. DHEA är förstadiet till testosteron och östrogen. Det används brett inom medicinen för att behandla olika tillstånd. DHEA har bland annat använts för att behandla klimakteriebesvär hos kvinnor, iskemisk hjärtsjukdom, ateroskleros, osteoporos och sexuella störningar

Dinitrofenol (DNP)

kayttotarkoitus

2,4,-dinitrofenol, eller DNP, är ett cellgift. Vid intag kommer det att ge upphov till starkt ökad förbränning av fett i kroppen, och kroppstemperaturen stiger därför. DNP användes som bantningsmedel i USA ända till år 1938, då dess giftverkningar upptäcktes och användningen förbjöds.

vaikutus

DNP används för fettförbränning och viktminskning.

haittavaikutus

DNP förorsakar giftsymptom som t.ex. starkt illamående, kräkningar, trötthet, kvävningskänslor och andningssvårigheter, svettning, hög feber, ökad hjärtfrekvens, kärlkramp, huvudvärk, oro och kramper.

Skillnaden mellan en dos som ger den fettförbrännande effekten och en dödlig dos är liten. Olika personers känslighet för DNP varierar mycket.

Långvarig användning kan leda till starr eller livsfarlig agranulocytos (minskat antal vita blodkroppar). Man kan också tolerera DNP utan tydliga biverkningar, för att sedan plötsligt avlida i DNP-förgiftning.

Diuretika

kayttotarkoitus

Till kategorin diuretika hör t.ex. hydroklortiazid, furosemid, bumetanid, spironolakton, triamteren och amilorid. Dessa är läkemedel som ökar utsöndringen av vatten och salter till urinen. Diuretika används bl.a. för vård av förhöjt blodtryck, hjärtsvikt och svullnad.

vaikutus

Diuretika avlägsnar vatten och salter ur kroppen och ökar utsöndringen av urin. Utanför tävlings- och toppidrott används diuretika därför främst då man vill gå ner i vikt. 

haittavaikutus

Diuretika orsakar vätskebalans- och elektrolytstörningar, t.ex. hypokalemi, då halten av kalium i blodet är reducerad. Hypokalemi kan innebära rytmstörningar och orsaka muskelsvaghet.

Den allvarligaste biverkningen med kaliumsparande diuretika är hyperkalemi, för hög halt av kalium i blodet, vilket också kan orsaka muskelsvaghet och störningar i hjärtfunktionerna. Andra biverkningar av diuretika är uttorkning, för lågt blodtryck, förvärrad diabetes och större risk för att drabbas av gikt.

Efedrin

kayttotarkoitus

Efedrin är ett läkemedel som stimulerar det sympatiska nervsystemet, och det används vid astma, hosta och snuva.

vaikutus

Inom idrotten används efedrin bl.a. för att kunna tåla ansträngning bättre, förhindra trötthet, aktivera ämnesomsättningen och effektivare träningen.

haittavaikutus

Biverkningarna med efedrin är skakningar, hjärtklappning och förhöjt blodtryck. Känsliga personer, eller den som använder medlet i för stora doser, kan uppleva tillstånd av förvirring och paranoia.

I samband med ansträngning kan stora mängder läkemedel ge upphov till värmeslag, allvarliga rytmstörningar i hjärtat, och död.

Insulin

kayttotarkoitus

Insulin tillverkat med rekombinant DNA-teknik används i form av injektioner för vård av diabetes.

vaikutus

Med kortvarig användning av insulin vill man uppnå ökad muskelmassa och det används parallellt med andra dopingmedel. Insulin används även för att ge mindre insulinresistens förorsakad av anabola steroider och tillväxthormoner. Med insulinresistens avses insulinets minskade vävnadseffekt i levern, musklerna och fettvävnaden. 

haittavaikutus

En riklig tillförsel av insulin leder relativt snabbt till hypoglykemi (för lågt blodsocker). Svår hypoglykemi kan orsaka medvetslöshet och krampanfall och leda till bestående hjärnskada eller till döden.

Insulinliknande tillväxtfaktor (IGF-1)

haittavaikutus

rhIGF-1 kan ge upphov till hypoglykemi (nedsatt blodsockerhalt). Hypoglykomi förorsakad av överdoser kan leda till medvetslöshet och t.o.m. till att man dör.

Andra biverkningar kan vara allergiska reaktioner, huvudvärk, kramper, illamående, förhöjt intrakraniellt tryck, ökad tillväxt av elakartade tumörer och förstoring av hjärtmuskeln.

Långvarig överdosering kan ge upphov till akromegali (förstoring av brosk, panna, näsa, haka, händer och fotblad), hjärtmuskelförändringar och rytmstörningar.

kayttotarkoitus

Insulinliknande tillväxtfaktor eller IGF-1 (rhIGF-1) är tillverkad med rekombinant DNA-teknik för medicinskt bruk, och används i Finland för långtidsvård av barn och unga med tillväxtstörning som har allvarlig IGF-1-brist. Utöver för tillväxtstörningar undersöks rhIGF-1 även för vård av anorexi samt för allvarlig insulinresistens kopplad till diabetes.

vaikutus

Avsikten med ett missbruk av IFG-1 är att öka muskelmassan, förbränna fett snabbare än normalt samt snabba upp läkning av skador. rhIGF-1 stärker tillväxthormoners och anabola steroiders effekt att ge ökad muskelmassa. Det har också konstaterats minska nedbrytningen av proteiner.

Klenbuterol

kayttotarkoitus

Klenbuterol är en medel som stimulerar det sympatiska nervsystemet beta-2-agonist, som främst används som astmamedicin åt hästar.

vaikutus

Klenbuterol har en anabol effekt, d.v.s. det ger en ökad vävnadstillväxt, samt en fettförbränningseffekt. Ämnet ökar innehållet av äggviteämne i tvärstrimmiga muskler samtidigt som musklernas glykogen och kroppens fettreserver förbränns.

Klenbuterol är ett av de vanligaste ämnena som används för att gå ner i vikt och förbränna fett samt öka muskelmassan.

haittavaikutus

Biverkningarna vid användning av klenbuterol är bl.a. darrningar, hjärtklappning, rytmstörningar, muskelkramper och elektrolytstörningar. Rytmstörningarna och hypokalemi (låg kaliumhalt i blodet) kan obehandlade leda till döden.

Långkedjad IGF-1 (LR3IGF-1)

kayttotarkoitus

Långkedjad insulinliknande tillväxtfaktor eller LR3IGF-1 är ett IGF-1-derivat som används för forskningsändamål. Det är inte i medicinsk användning.

vaikutus

Med missbruk av långkedjad insulinliknade tillväxtfaktor, eller LR3IGF, vill man få en ökad muskelmassa, kunna förbränna fett snabbare än normalt samt uppnå snabbare återhämtning från skador.

haittavaikutus

Alla biverkningar från användning av långkedjad insulinliknande tillväxtfaktor på människor är inte utredda. Biverkningarna är sannolikt av samma slag som för vanligt IGF-1, eller som för mecasermin.

En akut överdos torde orsaka kraftig hypoglykemi, d.v.s. lågt blodsocker, vilket kan leda till medvetslöshet och död. Andra biverkningar kan t.ex. vara allergiska reaktioner, huvudvärk, kramper, illamående, förhöjt intrakraniellt tryck, ökad tillväxt hos elakartade tumörer och förstoring av hjärtmuskeln.

Långvarig användning av större doser kan ge upphov till akromegali (förstoring av brosk, panna, näsa, haka, händer och fotblad), hjärtmuskelförändringar och rytmstörningar.

Modafinil

kayttotarkoitus

Modafinil är ett stimulerande medel som till sin struktur och effekt avviker från amfetamin, efedrin och övriga stimulantia. Modafil används vid narkolepsi och andra tillstånd som innebär sömnighet under dagtid. Det används också ibland för vård av minnes- och uppmärksamhetsstörningar, Alzheimers sjukdom och depression.

vaikutus

Modafinil har en stark effekt i form av en ökad kognitiv förmåga, och prestationsförmåga. Det förlänger tiden fram till att en idrottsprestation ger upphov till trötthet, speciellt vid långvariga idrottprestationer. Man tror också att modafinil ökar explosiviteten och minskar matlusten.

haittavaikutus

Modafinil kan ge upphov till välbefinnande och beroende, men i avsevärt mindre utsträckning än vad fallet är för amfetamin. Det tolereras bra vid terapeutiska doser, men biverkningar kan uppträda i form av sömnlöshet, huvudvärk, nervositet, ångest, aggressivitet, förhöjt blodtryck och hjärtproblem.

Placentahormon

kayttotarkoitus

Placentahormon uppträder i mammans kropp under graviditeten. Placentahormon i läkemedelsform används för fertilitetsvård av kvinnor. För män kan placentahormon användas terapeutiskt syfte för fertilitetsbehandling, och i fall av försenad pubertet.

vaikutus

Missbrukare av anabola steroider försöker med placentahormon förebygga hormonstopp och få igång kroppens egen produktion av testosteron. Samtidigt antas placentahormon verka milt anabolt, d.v.s. bygga muskler och ge mera styrka, då det på samma sätt som kroppens eget luteiniserande hormon (LH) ger en ökad utsöndring av testosteron från testiklarna.

haittavaikutus

Hormonella störningar kan uppträda som biverkningar i samband med intag av Placentahormon. Det är därför rekommenderbart att placentahormon endast ges under överinseende av specialistläkare eller läkare som är verksam vid sjukhus som är specialiserat inom detta område.

Hos kvinnor ökar placentahormon risken för flerbörd. Om män som får placentahormonvård har latent eller symptomgivande hjärtsvikt, störningar i njurfunktionen, epilepsi eller migrän, måste patienten övervakas noggrant, eftersom en ökad androgenproduktion kan förvärra eller förnya nämnda tillstånd. Andra möjliga biverkningar är svullnad, ömhet i brösten (även hos män) samt i sällsyntare fall blodpropp.

Selektiv androgenreceptormodulator (SARM)

kayttotarkoitus

SARMer påminner till effekten om anabola steroider. De används ännu inte brett inom medicinen, eftersom forskningen kring SARMernas framtid fortfarande är bristfällig. SARMer används eller deras effekt studeras bland annat vid behandling av osteoporos, cancer och hypogonadism.

vaikutus

Med SARMer strävar man efter liknande effekter som med testosteron och anabola steroider, dvs. huvudsakligen maximering av muskeltillväxten.

haittavaikutus

Biverkningarna är inte särskilt väl kända. Rapporterade risker är bland annat levertoxicitet och hjärtproblem.

Selektiv östrogenreceptormodulator (SERM)

kayttotarkoitus

SERMer används inom medicinen vid behandling av klimakteriebesvär, bröstcancer och osteoporos hos kvinnor samt för fertilitetsbehandling hos män.

vaikutus

Med SERMer strävar man efter att minska biverkningarna av androgenernas aromatisering till östrogener. Man strävar också efter att förebygga och behandla gynekomasti, dvs. förstorade bröst, samt öka testiklarnas testosteronproduktion.

Eftersträvade effekter

Med SERMer strävar man efter att minska biverkningarna av androgenernas aromatisering till östrogener. Man strävar också efter att förebygga och behandla gynekomasti, dvs. förstorade bröst, samt öka testiklarnas testosteronproduktion.

Biverkningar

Biverkningarna hos män kan vara bland annat nedsatt libido, värmevallningar, humörsvängningar, gynekomasti och ventrombos.

haittavaikutus

Biverkningarna hos män kan vara bland annat nedsatt libido, värmevallningar, humörsvängningar, gynekomasti och ventrombos.

Sköldkörtelhormon

kayttotarkoitus

Sköldkörtelhormonerna har en viktig uppgift när det gäller att reglera en normal tillväxt, utveckling, ämnesomsättning, kroppstemperatur och blodcirkulation. En brist eller ett överskott innebär bägge ett problem för kroppen. Sköldkörtelhormoner får användas som medicin endast på ordination av läkare.

vaikutus

Genom missbruk av sköldkörtelhormoner vill man ändra kroppens sammansättning genom att öka ämnesomsättningen och förbränna kroppsfett.

haittavaikutus

Överdosering av sköldkörtelhormoner orsakar hypertyreosliknande symtom, som t.ex. hög hjärtfrekvens, rytmstörningar, diarréer, avmagring, nedsatt värmetolerans, sömnlöshet, upprördhet och t.o.m. psykoser.

Långvarig medicinering med thyroxin ökar risken för osteoporos. Akuta stora doser av thyroxin leder till tyreotoxisk kris, för vilka symtomen är hög kroppstemperatur, plötslig förlust av hjärtfunktion och koma. För den som lider av latent hjärtåkomma kan biverkningarna på hjärtat vara livshotande.

Tillväxthormon

kayttotarkoitus

Tillväxthormon är kroppens eget hormon, som utsöndras av hypofysens främre lob, med flera funktioner för tillväxt och ämnesomsättning. Tillväxthormon används inom medicinen vid svåra bristtillstånd hos barn och vid behandling av det s.k. Turners syndrom.

vaikutus

Med användning av tillväxthormon eftersträvar man anabola effekter, eftersom man antar att det kan öka muskelmassan, ökad styrka samt hjälp för kroppen att anpassa sig till hård fysisk ansträngning. Tillväxthormon har också ansetts snabba upp läkningen av idrottsskador. Tillväxthormon har också en fettförbränningseffekt.

haittavaikutus

När tillväxthormon används i terapeutiska doser är de oftast förekommande biverkningarna led- och muskelsmärtor som är beroende av vätskeansamling, samt olika svullnader som bl.a. kan leda till ökat intrakraniellt tryck, svullnad i ögonbottnar, eller karpaltunnelsyndrom (krypningar, kyla, svaghet i delar av handen).

Akut överdosering kan först leda till hypoglykemi (för lågt blodsocker) och t.o.m. koma. Senare uppträder hyperglykemi (högt blodsocker).

Långvarig användning kan ge upphov till hjärtmuskeldegeneration, diabetes och akromegali (förstoring av brosk, panna, näsa, haka, händer och fotblad). Användning av tillväxthormon av mänskligt ursprung har rapporterats öka förekomsten av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom 10 000-falt jämfört med normalbefolkningen.