Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Dopingaineiden käyttäjien kokemuksia australialaisessa neulojenvaihtopisteessä

Tutkimuksen nimi:

Dopingaineiden käyttäjien kokemuksia australialaisessa neulojenvaihtopisteessä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Knowledge and experience of using performance and image enhancing drugs among attendees of a Needle and Syringe Program in Australia: A qualitative study

Tekijä:

Graf C, Qian S, Viret N, Lautier A

Lähde:

Graf C, Qian S, Viret N, Lautier A. Knowledge and experience of using performance and image enhancing drugs among attendees of a Needle and Syringe Program in Australia: A qualitative study. Performance Enhancement & Health. 2022; 10:2

Julkaisuvuosi:

2022

Tiivistelmä:

24.11.2022

Australialaisissa neulojenvaihtopisteissä on huomattu kasvua anabolisten steroidien käyttäjien kävijämäärissä. Neulanvaihtopisteet ovat palveluita, joissa saa pistämiseen tarkoitettua terveysneuvontaa sekä puhtaita pistämisvälineitä. Palvelut ovat alun perin suunnattu huumeita pistämällä käyttäville. On kuitenkin huomattu, että myös dopingaineita pistämällä käyttävät vierailevat neulojenvaihtopisteissä. Heille on alettu suunnata omia palveluita, kuten lihasneulojen tarjoamista.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että dopingaineiden käyttäjistä jopa 5 % – 62 % jakoi pistovälineitään. Ruiskuja jaettiin vähän, mutta esimerkiksi ruiskepullojen jako oli yleistä. Pistovälineiden jakamiseen liittyy veren kautta tarttuvien virusten leviämisen riskin kasvaminen, esimerkiksi hepatiitti C. Lisäksi väärä pistotekniikka ja väärät pistokohdat voivat aiheuttaa pistokomplikaatioita, kuten kipua, tulehdusta ja hermovaurioita. Dopingaineiden käyttöön liittyy lisäksi useita eri terveysriskejä. Dopingaineita käyttävät ihmiset hakevat usein tietonsa netistä tai muista media-alustoista, joissa tiedon todenperäisyyttä on hankala varmistaa.

Tämän tutkimuksen avulla haluttiin saada lisää tietoa neulojenvaihtopisteissä asioivien dopingaineiden käyttäjien tietämyksestä dopingaineista sekä kokemuksia neulojenvaihtopisteissä asioimisesta. Tutkimuksessa haastateltiin 19 miespuolista dopingaineiden käyttäjää, jotka olivat asioineet australialaisissa neulojenvaihtopisteissä.

Pistämiseen liittyvä tietämys oli yleisesti hyvää

Haastateltavien pistämiseen liittyvä tietämys oli yleisellä tasolla melko hyvää. He tiesivät oikein pistotarvikkeet, pistokohdat ja tiesivät hyvin tyypillisiä turvallisemman pistämisen ohjeita, kuten pistokohdan kierrättämisen, ihon puhdistamisen sekä aspiroinnin. Suurin osa pisti itse aineensa. Vain kahdelle joku toinen ihminen pisti aineen.

Tietämys veren välityksellä tarttuvista taudeista oli hyvin vajavaista. Ainoastaan kolme ihmistä osasi kertoa oikein veren välityksellä tarttuvien tautien tarttumistiet. Seitsemän haastatelluista oli oppinut pistämisestä katsomalla kaverin pistämistä tai kaveri oli pistänyt heitä. Loput 13 henkilöä kertoi etsineensä tietoa internetistä.

”Etsin tunteja ja tunteja netistä tietoa. Siitä tuli pakkomielle. Menin keskustelufoorumeille lukemaan ja esittämään kysymyksiä.” (Mies > 40 v)

11 vastaajista kertoi, etteivät he ikinä jaa pistovälineitä. Syynä tähän oli, etteivät he pitäneet itseään epätoivoisina tai ”narkkareina”.

”Me emme ole narkkareita.” (Mies > 40 v)

Koetut haitat ja tietämys niistä

Suurimalla osalla haastateltavista oli melko hyvä tietämys mahdollisista haitoista. Heillä oli joko omakohtaisia kokemuksia niistä tai sitten jollakin tutulla oli. Vaikka he tiesivät haitoista, eivät he osanneet tarkemmin selventää esimerkiksi sydämeen liittyviä haittoja.
Useat haastatelluista uskoivat, että niin sanottu roinaraivo olisi myytti. Moni jopa koki olevansa rauhallisempia ja rentoutuneempia käyttäessään anabolisia steroideja. Kolme vastaajista kertoi kärsineensä masennuksesta ja ahdistuksesta, joka liittyi käytön lopettamiseen. Useampi henkilö kertoi hallitsevansa haittoja toisilla aineilla. Esimerkiksi aromataasin estäjät ja istukkahormoni mainittiin.

”Jos oloni on estrogeeninen…alkaa tulla aknea ja nestettä alkaa kertyä, tai jos tunnen oloni todella tunteelliseksi, aloitan käyttämään esimerkiksi aromataasin estäjiä tai antiestrogeeneja.” (Mies > 25 v)

Pistämiseen liittyvät haitat olivat melko yleisiä. 11 henkilöä kertoi osuneensa joko verisuoneen tai hermoon. Suurin osa oli kokenut pistokohdan turvotusta ja kipua. He kokivat, että se on normaalia ja kuuluu asiaan, kun lihaksen sisään pistetään anabolisia steroideja. Kaksi oli saanut niin pahan infektion pistokohtaan, että se vaati antibiootteja. Suurin osa vastaajista syytti pistokohdan oireista tuotteita. Heidän mukaansa tuotteet olivat huonolaatuisia, epäpuhtaita, valmistettu laittomissa laboratorioissa ja aineiden koostumukset vaihtelivat.

”Jos osut verisuoneen, se tiputtaa sinut polvillesi. Se pakottaa miehet polvilleen, saman tien.” (Mies < 25 v)

Kokemuksia avun saamisesta ja neulojenvaihtopisteistä

Kaikki pitivät terveyttään tärkeänä ja he tapasivatkin lääketieteen edustajia enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Suurin osa hakeutua lääkäriin, jos sille syntyi tarve. Suurin osa kävi myös kuuden kuukauden välein verikokeissa.

Yhdeksän vastaajista oli rehellisiä dopingaineiden käytöstään lääkärissä, jos tarpeen. Loput kääntyivät mieluummin läheisen kaverin tai neulojenvaihtopisteiden puoleen, jos he tarvitsivat tietoa. Ainoastaan kaksi mainitsi pyytäneensä neuvoa dopingaineiden pistämisestä lääkäriltä. Useammat hakivat lääkäristä vain yleistä tietoa. Tätä perusteltiin sillä, että terveydenhuolto saattoi olla tuomitseva eikä heillä ole tietoa liittyen dopingaineisiin.

”Suurin osa lääkäreistä on todella tietämättömiä, he eivät tiedä juuri mitään.” (Mies > 40 v)

Lähes kaikki vastaajista kokivat ensimmäisen käyntinsä neulojenvaihtopisteessä olleen negatiivinen. He kokivat nolostumista, pelkoa, ahdistusta ja outoutta. Moni koki lisäksi olleensa ”narkkari” käydessään siellä. Kuitenkin ensimmäisen kerran jälkeen he kokivat olonsa rennoksi. Työntekijät olivat oli avoimia, tuomitsemattomia ja avuliaita ja omasivat hyvää tietämystä dopingaineista.

”Okei, alkuun tunsin oloni ihan narkkariksi… ja sitten hyvin rennoksi.” (Mies > 40 v)

Haastateltavilla oli kehitysideoita liittyen neulojenvaihtopisteisiin. Näitä olivat paremmat aukioloajat, neulojenvaihtoautomaatit ja kokemusasiantuntijan käyttäminen. Osa oli kuitenkin epäileväisiä siitä, haluaisivatko he tietoa kokemusasiantuntijalta.

Johtopäätös:

Tutkimus vahvisti aikaisempaa tietoa siitä, että käyttäjät kokevat terveydenhuollon usein leimaavaksi ja tietämättömäksi. Myös tieto siitä, että dopingaineiden käyttäjät saattavat kokea neulojenvaihtopisteet huumeiden käyttäjille suunnattuina, sai vahvistusta. Neulojenvaihtopisteet voivat toimia tulevaisuudessa entistä parempina haittoja vähentävinä toimintoina dopingaineiden käyttäjille. Palveluita tulisi kuitenkin edelleen kehittää.

Teema:

Pistäminen