Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

12.05.2022 | Tutkimustiivistelmä

Aivodopingaineiden suosio korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa kasvaa

Tutkimuksen nimi:

Aivodopingaineiden suosio korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa kasvaa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Assessing prevalence, knowledge and use of cognitive enhancers among university students in the United Arab Emirates: A quantitative study

Tekijä:

Sharif S, Fergus S, Guirguis A, Smeeton N, Schifano F

Lähde:

Sharif S, Fergus S, Guirguis A, Smeeton N, Schifano F (2022) Assessing prevalence, knowledge and use of cognitive enhancers among university students in the United Arab Emirates: A quantitative study. PLoSONE 17(1):e0262704. DOI: 10.1371/journal.pone.0262704

Julkaisuvuosi:

2022

Tiivistelmä:

Kognitiivista suorituskykyä parantavat aineet tai lääkkeet ovat tavallisesti neuropsykiatristen sairauksien, kuten Alzheimerin taudin, skitsofrenian tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön ADHD:n hoitoon tarkoitettuja lääkeaineita tai -valmisteita. Aivodopingista puhutaan, kun näitä aineita tai lääkevalmisteita käyttävät terveet ihmiset, tarkoituksenaan kohentaa esimerkiksi keskittymistä, valppautta, tarkkaavaisuutta, muistia, oppimista tai mielialaa. Aivodopingaineiden tehokkuus tai hyödyt terveille henkilöille ovat kuitenkin epäselviä. Aivodopingtarkoituksiin käytettyjä aineita ovat tavallisesti mm. amfetamiini, modafiniili ja metyylifenidaatti. Aivodopingtarkoituksiin käytetään myös piristeitä tai vitamiineja, kuten kofeiinia ja guaranaa sekä B12- ja B6-vitamiineja.

Aivodopingaineiden suosio erityisesti yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa on kasvanut huolestuttavasti. Arabiemiraateissa, Iso-Britanniassa ja Iranissa tehtyjen yliopisto-opiskelijoita koskevien aivodopingtutkimusten mukaan jopa neljännes käyttää aivodopingaineita opintojensa aikana. Tässä Arabiemiraattien yliopistossa toteutetussa poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin aivodopingaineiden esiintyvyyttä, sekä käyttäjien ja käytön ominaisuuksia. Tutkimuksessa verrattiin 1) aivodopingaineiden käyttäjiä ja ei-käyttäjiä sekä 2) sukupuolieroja käytön välillä.

Tulokset
Käyttäjät ja ei-käyttäjät

Aivodopingaineita raportoi käyttävänsä kaiken kaikkiaan 132 (25,3%) yhteensä 522:sta tutkittavasta. Aivodopingaineita käyttävien ja ei-käyttävien välillä merkittäviä tekijöitä olivat sukupuoli ja opintojen vaihe. Todennäköisimmin aivodopingaineita käyttävä oli 18-25 vuotias arabisyntyinen mies, joka opiskelee viimeisiä opintovuosiaan (vuodet 3-5) lääketiedettä.

Aivodopingaineiden käyttöä raportoineista:
A)    95.5% 18-25 vuotiaita
B)    69.5% miehiä
C)    50% lääketieteen opiskelijoita
D)    40.2% neljännen vuoden opiskelijoita

Aivodopingaineita käytettiin todennäköisimmin kohentamaan
–    Opintomenestystä (30.5%)
–    Keskittymistä (27.5%)
–    Tarkkaavaisuutta (25.2%)

Sukupuoli

Sukupuoli näytti vaikuttavan merkitsevästi ainakin käytön syihin sekä siihen, mitä aivodopingainetta käytettiin.

Käytetyimmät aivodopingaineet olivat B12-vitamiini, kofeiini ja modafiniili. Naiset käyttivät kuitenkin B6-vitamiinia miehiä huomattavasti useammin (22.5% vs. 5.5%) ja käytön tarkoituksena oli parantaa opinnoissa menestymistä sekä keskittymiskykyä. Modafiniilin käyttö sen sijaan oli huomattavasti yleisempää miehillä kuin naisilla (48.4% vs. 7.5%) ja miehet hakivat käytöltä positiivisia vaikutuksia keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen.

Aivodopingin käyttö sijoittui todennäköisimmin koeviikoille ja aineita käytettiin tavallisesti 1-6 kk ajan, tai vähemmän kuin kuukauden ajan. Miehet käyttivät aivodopingaineita tavallisesti pidempiä ajanjaksoja kerrallaan, kun taas aivodopingaineita käyttävät naiset raportoivat alle kuukauden mittaisia käyttöaikoja. Useimmin aineita hankittiin verkosta ja vain 9% käyttäjistä ilmoitti omaavansa reseptin käytettyyn aineeseen. Puolet käyttäjistä profiloivat käyttämänsä aivodopingaineet kalliiksi.

Miesten ja naisten aivodopingkäytön piirteissä oli paljon samankaltaisuuksia, mutta myös joitakin eroja:

Hyöty:
–    Miehet: 87.9% koki aivodopingaineiden käytöstä hyötyä
–    Naiset: 60% koki aivodopingaineiden käytöstä hyötyä

Käytön syy:
–    Miehet: opinnoissa menestyminen (34.1%)
–    Naiset: keskittyminen (30%)

Käyttö ajankohta:
–    Miehet: koeviikolla (85.7%)
–    Naiset: koeviikolla (67.5%)

Käytön kesto:
–    Miehet: 1-6kk (63.7%)
–    Naiset: alle 1kk (40%)

Käytön useus:
–    Miehet: kertakäyttöistä / kerran lukuvuodessa (37.4%)
–    Naiset: päivittäin (37.5%)

Mistä hankittiin:
–    Miehet: verkosta (70.3%)
–    Naiset: verkosta (40.2%)

Hinta:
–    Miehet: kallis tai erittäin kallis (62.9%)
–    Naiset: edullinen tai halpa (68.4%)

Mistä kuultiin/saatiin tietoa:
–    Miehet: ystäviltä (53.8%)
–    Naiset: ystäviltä (35%)

Käytetty aine:
–    Miehet: modafiniili (48.4%)
–    Naiset: B12-vitamiini (55%)

Varhainen puuttuminen tärkeää

Aivodopingaineiden käyttöön vaikuttavia, merkittäviä tekijöitä olivat sukupuoli, kansallisuus, opiskeltava aine ja opintojen vaihe. Kaksi kolmasosaa aivodopingaineiden käyttäjistä oli miehiä. Puolet käyttäjistä opiskelivat lääketiedettä, jonka jälkeen aivodopingaineiden käyttö oli suosituinta farmasia-, hammaslääketiede-, insinööri- ja sairaanhoito-opiskelijoiden keskuudessa. Aineiden käyttö oli pääasiassa lyhytaikaista ja näyttää kasvavan jonkin verran opintojen edetessä ja/tai opintojen asettamien paineiden kasvaessa. Käytön motiiveja olivat pääasiassa opinnoissa menestyminen sekä keskittymisen ja tarkkaavaisuuden parantaminen, joista viimeinen näyttää koskevan lähinnä miehiä.

Aivodopingaineiden käyttöön puuttumiseen jo korkeakoulutuksen varhaisissa vaiheissa tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tutkijat haluavat korostaa, että tietoisuutta aivodopingaineiden käytön haitoista on lisättävä merkittävästi. Korkeakoulujen tulisi tuottaa toimivia tukikeinoja käytön aloittamisen ehkäisemiseksi tai käytön lopettamisen tueksi, sekä korjata virheellisiä käsityksiä aivodopingaineiden hyödyistä, tehosta tai turvallisuudesta.

Teema:

Aivodoping