Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

14.07.2022 | Tutkimustiivistelmä

ADHD-oireiden ja anabolisten steroidien käytön yhteys miespainonnostajilla

Tutkimuksen nimi:

ADHD-oireiden ja anabolisten steroidien käytön yhteys miespainonnostajilla

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

ADHD symptoms and use of anabolic androgenic steroids among male weightlifters

Tekijä:

Kildal, E., Hassel, B. & Bjørnebekk, A.

Lähde:

Kildal, E., Hassel, B. & Bjørnebekk, A. (2022) ADHD symptoms and use of anabolic androgenic steroids among male weightlifters. Sci Rep 12, 9479. DOI: 10.1038/s41598-022-12977-w

Julkaisuvuosi:

2022

Tiivistelmä:

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on oireyhtymä, jonka oireisiin kuuluu tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivinen käytös. ADHD:n esiintyvyydeksi arvioidaan lapsilla ja nuorilla 4-7% ja aikuisilla 2-3%. On esitetty, että ADHD:ta esiintyy urheilijoilla n. 7-11% muuta väestöä useammin. Tuoreen norjalaistutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko miespainonnostajien anabolisten steroidien käyttö yhteydessä ADHD-oireisiin.

Poikkileikkaustutkimuksessa vertailtiin yhteensä 134:ää koehenkilöä, joista 72 käytti tai oli joskus käyttänyt anabolisia steroideja. Verrokkiryhmään kuului 62 miespainonnostajaa, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet anabolisia steroideja. Tutkittavat suorittivat kahdeksan erilaista neuropsykologista testiä, joilla mitattiin tutkittavien kognitiivista suorituskykyä. Tutkimukseen sisällytettiin näistä viisi tutkimukselle olennaisinta alaryhmää 1) prosessointinopeus, 2) työmuisti, 3) oppiminen ja muisti, 4) ongelmanratkaisukyky ja 5) toiminnanohjaus. Tämän lisäksi tutkittavat vastasivat tutkittavien omaan kokemukseen perustuvaan, 126-kohtaiseen ASR ASEBA -kyselyyn ADHD-oireistaan.

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että kaikki tutkittavat olivat miespuolisia painonnostajia. Näin ollen tuloksia ei voida yleistää tuloksia koskettamaan koko väestöä pelkästään tämän tutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa ei myöskään mainita, oliko tutkittavilla jo olemassa olevaa ADHD-diagnoosia, vaan tutkimus keskittyy tarkastelemaan ADHD:lle tyypillisiä oireita.

Steroidien käyttö ja ADHD-oireet

Tutkittavilla steroidien käyttö oli alkanut keskimäärin 21,5 vuoden iässä ja käyttö oli kestänyt keskimäärin 9,5 vuotta. Steroideja käyttävä ryhmä sai tilastollisesti merkittävästi korkeampia tuloksia ADHD-oireita mittaavista testeistä, kuin verrokkiryhmä. Tulokset olivat korkeampia sekä heillä, jotka käyttivät steroideja parhaillaan, sekä heillä, jotka olivat käyttäneet steroideja aiemmin. Tämä ryhmä sai oiretutkimuksista myös kliinisesti merkittäviä tuloksia merkittävästi useammin (16.7 %) kuin verrokkiryhmä (3.3 %).

Korkeammat ADHD-oireiden itseraportointiin perustuvat pisteet olivat yhteydessä matalampiin tuloksiin työmuistin, prosessointinopeuden, sanallisen oppimisen ja muistin sekä ongelmanratkaisukyvyn osalta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet samankaltaisia yhteyksiä oireiden itseraportoinnin ja kliinisten, kognitiivisen toimintakyvyn tutkimusten osa-alueilla ADHD-henkilöillä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu yhteyttä itseraportoinnin pisteiden ja toiminnanohjauksen välillä.

Tutkimuksen mukaan steroideja käyttävillä miespainonnostajilla siis esiintyi ADHD-oireita useammin, kuin verrokkiryhmällä.

Johtopäätös:

Erityisesti hoitamaton ADHD lisää todennäköisyyttä myös päihdehäiriön ja/tai riippuvuuksien kehittymiselle. Tämän tutkimuksen tulokset siis esittävät, että ko. yhteys koskettaa myös anabolisia steroideja. Tutkimustulosten perusteella ei voida kuitenkaan suoraan todeta, altistavatko ADHD-oireet steroidien käytölle, vai ovatko ADHD-oireet seurausta steroidien käytöstä. Toisaalta on huomattava, että ADHD:n diagnostisena vaatimuksena on oireiden esiintyvyys jo lapsuusiässä, kun taas steroidien käyttö alkaa tavallisesti vasta varhaisaikuisuudessa. Tutkimuksen hypoteesia siitä, että ADHD-oireisto saattaa altistaa steroidien käytölle, tukevat myös tutkimuksessa havaitut kolme pääseikkaa:

Itseraportoidut ADHD-oireet eivät pahentuneet steroidien käyttöajan pituuden mukaan, vaan pysyivät kutakuinkin samoina riippumatta, kuinka kauan steroideja oli käytetty.

Mitä korkeammat olivat tulokset ADHD-oireistoa mittaavissa testeissä, sitä todennäköisimmin steroideja käytettiin varhaisemmassa iässä.

Koehenkilöt saivat samankaltaisia tuloksia ADHD-oireistoa mittaavista tutkimuksista riippumatta siitä, oliko käyttö tapahtunut menneisyydessä, vai oliko sitä parhaillaan. Parhaillaan käynnissä oleva steroidien käyttö ei siis näyttänyt pahentavan ADHD-oireita.

Teema:

Anaboliset steroidit