Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

16.09.2021 | Tutkimustiivistelmä

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäytön riskit

Tutkimuksen nimi:

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäytön riskit

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Exploring the harms arising from polysubstance use among performance and image enhancing drug users among young Australian men

Tekijä:

Piatkowski T, Dunn M, White K, Hides L, Obst P

Lähde:

Piatkowski T, Dunn M, White K, Hides L, Obst P. (2021) Exploring the harms arising from polysubstance use among performance and image enhancing drug users among young Australian men. Performance Enhancement & Health. 9(30). DOI:10.1016/j.peh.2021.100197

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

Tutkimukset ovat osoittaneet australialaisten nuorten, jotka käyttävät suorituskykyä parantavia aineita (kuntodopingia), käyttävän usein myös alkoholia ja niin sanottuja bilehuumeita. Useissa eri tutkimuksissa on myös osoitettu, että kuntodopingin käyttäjät käyttävät muuta väestöä keskimäärin enemmän bilehuumeita. Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö lisää näiden aineiden riskejä entisestään. Kuntodopingin käyttäjät eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan käytön motiivit, tavat ja muu riskikäyttäytyminen vaihtelee paljon henkilöstä toiseen. Varsinkin nuorempien kuntodopingin käyttäjien keskuudessa voi ilmetä käyttäytymistä, missä kuntodopingaineiden käyttö on yhteydessä muuhun riskikäyttäytymiseen.

Perinteinen päihteisiin keskittyvä haittoja vähentävä terveydenhuollon toiminta, ei usein kata kuntodopingin käytöstä aiheutuvia riskejä, eikä siihen ole valmistauduttu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkentaa kuvaa kuntodopingaineiden ja päihteiden sekakäytöstä sekä lisätä tietoutta tästä ilmiöstä haittoja vähentävän terveydenhuollon työhön.

Bilehuumeiden käyttö yleistä

Tässä australialaisessa tutkimuksessa haastateltiin 12 nuorta (16–30-vuotiaita) ja tutkittiin heidän dopingaineiden ja päihteiden käyttöä sekä niihin liittyviä haittoja. He treenasivat keskimäärin 5,6 kertaa viikossa kuntosalilla ja 11 heistä noudatti tarkkaa ruokavalio-ohjelmaa. Kaikki haastateltavat olivat työssä käyviä, yhtä lukuun ottamatta, joka opiskeli.

Kaikki haastateltavat olivat käyttäneet vähintään testosteronia ja anabolisia steroideja. Muita käytettyjä kuntodopingaineita olivat muun muassa insuliini, klenbuteroli, kilpirauhashormoni ja kasvuhormoni. Kuntodopingaineita käytettiin osittain helpon saamisen ja kavereiden kehotuksen sekä avustuksen takia. Käyttöä lisättiin usein, jos jokin ulkonäköä korostava tapahtuma oli lähestymässä (musiikkifestivaali/ fitness-tapahtuma). Kuntodopingaineiden ja treenaamisen tuloksena syntynyt esteettinen vartalo oli tärkeä osa nuorten miesten elämäntyyliä.

Moni haastateltavista käytti bilehuumeita säännöllisesti ja koki niiden olevan vähemmän haitallisempaa terveydelleen ja ulkonäön muokkaamiselle kuin alkoholi. Alkoholia kuitenkin käytettiin usein juhlinnassa. Haastateltavien joukossa tyypillisin bilehuume oli ekstaasi. Myös amfetamiinin ja kokaiinin käyttöä esiintyi, mutta huomattavasti vähemmän.

Kuntodopingaineiden ja päihteiden sekakäytön haitat ilmenivat lähinnä juhlimisen aikaisen käytöksen seurauksena. Juhliessa päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyi aggressiivisuutta, väkivaltaisuutta ja impulsiivisuutta. Seurauksena oli esimerkiksi sairaalahoitoon johtaneita selkkauksia ja pahoinpitelyitä. Haastateltavien joukossa ei esiintynyt vastaavaa käytöstä pelkästään kuntodopingaineita käytettäessä, vaan käytös ilmeni kuntodopingin, alkoholin ja bilehuumeiden vaikutusten alaisina. Väkivaltainen käytös korostui varsinkin porukassa.

Alkoholin ja bilehuumeiden käyttö viikonloppuisin, oli haastateltavien nuorten miesten mukaan höyryjen päästelyä, arjen tiukkojen rutiinien (treenaaminen, syöminen, kuntodopingaineiden käyttö, työ, ihmissuhteet yms.) jälkeen. Se saattoi olla myös keino päästä näyttämään treenaamisen ja kuntodopingaineiden käytön tuloksia muille ihmisille.

Johtopäätös:

Tutkimuksen aineisto antaa ymmärtää, että nuoret miehet, jotka käyttävät kuntodopingaineita, ovat riskiryhmä sekakäytölle, varsinkin bilehuumeiden osalta.

Terveyden huollon ammattilaisten on tärkeää ymmärtää ja tunnistaa dopingaineita käyttävien nuorten miesten mahdollinen sekakäyttö, jotta haittoja voitaisiin ennaltaehkäistä ja vähentää. Tutkimuksen tulos vahvistaa näkemystä, jonka mukaan dopingaineita käyttävät nuoret miehet lisäävät mahdollisia riskejä päihteiden käytöllään. Terveydenhuollossa olisi hyvä selvittää dopingaineita käyttävän henkilön mahdollinen päihteiden käyttö, ennen kuin varsinainen hoitopäätös tehdään. Tällä taattaisiin mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito.

Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sen pientä otoskokoa sekä tutkittavien henkilöiden samankaltaista taustaa. Dopingaineiden käyttäjät ovat heterogeeninen ryhmä ja käyttäjäryhmien riskiprofiilit eroavat toisistaan.

Teema:

Sekakäyttö