Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

16.06.2022 | Tutkimustiivistelmä

Anaboliset steroidit ovat yhteydessä psykopatiaan, riskinottoon, vihaan ja fyysisiin ongelmiin

Tutkimuksen nimi:

Anaboliset steroidit ovat yhteydessä psykopatiaan, riskinottoon, vihaan ja fyysisiin ongelmiin

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anabolic-androgenic steroids use is associated with psychopathy, risk-taking, anger, and physical problems

Tekijä:

Nelson B, Hildebrandt T, Wallisch P

Lähde:

Nelson B, Hildebrandt T, Wallisch P.  (2022) Anabolic-androgenic steroids use is associated with psychopathy, risk-taking, anger, and physical problems. Sci Rep.12(1):913. DOI: 10.1038/s41598-022-13048-w

Julkaisuvuosi:

2022

Tiivistelmä:

Aikaisemmat tutkimukset ovat havainneet anabolisten steroidien aiheuttavan tai olevan yhteydessä erilaisiin fyysisiin ja psyykkisiin haittoihin. Psyykkisiä haittoja ovat olleet muun muassa masennus ja mielialavaihtelut. Annoskokojen noustessa myös impulsiivisuus, aggressiivisuus ja jopa väkivaltaisuus saattavat lisääntyä. Tuoreimpien kuvantamistutkimusten mukaan anabolisten steroidien pitkäaikaiskäyttö saattaa myös aiheuttaa rakenteellisia muutoksia aivoissa sekä nopeuttaa aivojen ikääntymismuutoksia.

Tämä tutkimus halusi selvittää lisää anabolisten steroidien vaikutuksesta psyykkeeseen ja käytökseen sekä yhteyttä psykopatiaan. Viitteitä psykopatian ja anabolisten steroidien käytön yhteydestä on vähän, siksi tutkimustietoa tarvitaan lisää. Psykopatialla tarkoitetaan luonnehäiriötä, johon kuuluu muun muassa lipevyys, mahtipontisuus, itsekeskeisyys, impulsiivisuus, antisosiaalinen käytös ja toistuvat rikokset. Psykopatia on todennäköisesti perimän ja ympäristön aiheuttama häiriö, johon liittyvät aivojen rakenteelliset ja toiminnalliset poikkeavuudet sekä autonomisen hermoston poikkeavuudet. Psykopaattisia piirteitä voidaan mitata luotettavasti.

Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus

Tämä tutkimus arvioi onko anabolisten steroidien käyttäjillä enemmän psykopaattisia piirteitä, riskinottokäyttäytymistä tai psyykkisiä ongelmia, verrattuna henkilöihin, jotka eivät ole käyttäneet anabolisia steroideja. Tutkijoiden ennakko-oletus oli, että anabolisten steroidien käyttäjillä olisi suurempi todennäköisyys psykopaattisiin piirteisiin, riskikäyttäytymiseen, psyykkisiin ja fyysisiin ongelmiin. Tutkijat arvelivat myös, että annoskoolla, käytetyillä aineilla ja käyttösyklien lukumäärillä olisi annos-vastesuhde psykopaattisten piirteiden, psyykkisten ja fyysisten ongelmien esiintyvyyteen.

Tutkimuksen otos koostui anonyymista, verkon kautta hankitusta otoksesta. Otoskoko koostui 492 miespuolisesta kehorakentajasta ja vastaajien keski-ikä oli 22,9 vuotta. 154 henkilö oli joskus käyttänyt ja 338 ei ollut koskaan käyttänyt anabolisia steroideja. Tutkittavilta kysyttiin kuntodopingaineiden käytöstä, harjoittelusta, ruokavaliosta, psyykkisestä kunnosta, riskinottokäytöksestä sekä mahdollisista fyysisistä ongelmista.

Tulokset

Anabolisten steroidien käyttäjillä oli yli kaksikertainen todennäköisyys psykopaattisiin piirteisiin, kolminkertainen todennäköisyys päihteiden riskikäyttöön, lähes kaksinkertainen todennäköisyys seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen, lähes kaksinkertainen todennäköisyys vihanhallintaongelmiin ja yli kaksinkertainen todennäköisyys fyysisiin ongelmiin, verrattuna henkilöihin, jotka eivät ole käyttäneen anabolisia steroideja.

Ei ole selvää ennustaako anabolisten steroidien käyttö psykopaattisia piirteitä vai lisääkö psykopaattiset piirteet anabolisten steroidien käyttöä. Jotain viitteitä asiasta antaa kuitenkin tämän tutkimuksen eräs löydös. Henkilöillä, jotka eivät olleet käyttäneet anabolisia steroideja, mutta harkitsivat niiden käyttö, oli yli kaksi kertaa suurempi todennäköisyys psykopaattisiin piirteisiin verrattuna henkilöihin, jotka eivät olleet ikinä käyttäneet tai edes harkinneet anabolisten steroidien käyttöä.

Syys-seuraussuhde anabolisten steroidien ja riskinottokäyttäytymisen välillä on myös epäselvä. Aloittavatko ihmiset, joilla on taipumusta riskinottoihin, anabolisten steroidien käytön todennäköisemmin vai lisääkö anabolisten steroidien käyttö tätä käytöstä? Myös tähän kysymykseen tämä tutkimus antoi hieman lisätietoa.  Henkilöillä, jotka eivät olleet käyttäneet anabolisia steroideja, mutta harkitsivat niiden käyttö, oli yli kolme kertaa suurempi todennäköisyys päihteiden ja seksuaaliseen riskikäytökseen verrattuna henkilöihin, jotka eivät olleet ikinä käyttäneet tai edes harkinneet anabolisten steroidien käyttöä. Eli ihmiset, joilla on taipumusta riskikäytökseen, aloittavat todennäköisemmin anabolisten steroidien käytön.

Löydös, että anabolisten steroidien käyttäjillä esiintyi enemmän vihanhallintaongelmia, on linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa. Vihan on todettu jo aikaisemmin olevan sekä anabolisten steroidien käyttöä ennustava tekijä että eräs anabolisten steroidien käytön mahdollinen seuraus. Psykopaattiset piirteet saattavat selittää osittain vihanhallintaongelmien yhteyttä.

Tutkimus ei löytänyt anabolisten steroidien olevan yhteydessä emotionaalisiin ongelmiin, kognitiivisiin ongelmiin, masennusoireisiin, ahdistusoireisiin tai impulsiivisuuteen. Fyysisten ongelmien esiintyvyys oli suurempaa anabolisten steroidien käyttäjillä, kuten tutkijat olivat aavistelleetkin. Myös useampien aineiden käyttö ja käyttösyklien lukumäärä olivat yhteydessä fyysisiin ongelmiin. Tämä on hyvin linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa.

Johtopäätös:

Vaikka tutkimus onnistui saamaan vastauksia oikealta kohderyhmältä, liittyy otoksen edustavuuteen heikkouksia. Tutkimuksen anabolisten steroidien käyttäjät olivat melko tuoreita käyttäjiä. Heillä oli keskimäärin vasta kaksi käyttösykliä takana. Tulokset olisivat voineet olla erilaisia, jos mukana olisi ollut enemmän kokeneita käyttäjiä. Saattoi olla myös mahdollista, että verkossa tapahtuva kysely houkutteli enemmän psykopaattisia piirteitä omaavia vastaajia.

Tämän tutkimuksen tuloksia ei tulisi pitää selkeinä syy-seuraussuhteina. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida sanoa varmuudella, että anaboliset steroidit aiheuttaisivat psykopaattisia piirteitä. Yhteys on kuitenkin olemassa ja tulevaisuudessa asiaa pitäisi tutkia enemmän. Tutkijat ehdottavat tulevaisuuden tutkimuksen aiheiksi muun muassa narsististen piirteiden, itsetunnon ja epävarmuuden suhteita anabolisten steroidien käyttöön.

Teema:

Anaboliset steroidit