Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

18.03.2021 | Tutkimustiivistelmä

Anabolis-androgeeniset steroidit, epäsosiaalisen persoonallisuuden piirteet, aggressiivisuus ja väkivaltaisuus

Tutkimuksen nimi:

Anabolis-androgeeniset steroidit, epäsosiaalisen persoonallisuuden piirteet, aggressiivisuus ja väkivaltaisuus

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anabolic androgenic steroids, antisocial personality traits, aggression and violence

Tekijä:

Hauger L., Havnes I. Jørstad M., Bjørnebekk A

Lähde:

Hauger L., Havnes I. Jørstad M., Bjørnebekk A. (2021) Anabolic androgenic steroids, antisocial personality traits, aggression and violence. Drug and Alcohol Dependence. 1:221:108604. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2021.108604

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

Aineisto ja menetelmä

Norjalainen tutkimusryhmä on julkaissut tutkimuksen anabolis-androgeenisten steroidien (myöh. anabolisten steroidien) yhteydestä epäsosiaalisen persoonallisuuden piirteisiin, aggressiivisuuteen ja väkivaltaisuuteen. Viime vuosikymmenen aikana tutkijat ovat kasvavassa määrin kiinnostuneet anabolisten steroidien pitkäaikaisista vaikutuksista, sillä niiden fyysisistä ja psyykkisistä haittavaikutuksista kertyy lisääntyvässä määrin näyttöä.

Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää anabolisten steroidien yhteyttä aggressiivisuuteen ja väkivaltaisuuteen. Koehenkilöinä tutkimuksessa oli 139 painonnonostajaa, jotka jaettiin 1) kontrolliryhmään, jotka eivät olleet käyttäneet anabolisia steroideja tai muita dopingaineita (n=66), 2) anabolisten steroidien käyttäjiin, jotka olivat riippuvaisia aineista (n=41) ja 3) anabolisia steroideja käyttäviin, jotka eivät olleet riippuvaisia aineista (n=44). Kaikki koehenkilöt olivat miehiä. Tutkittavat luokiteltiin anabolisten steroidien käytöstä riippuvaiseksi käyttämällä kansainvälistä DSM-IV kriteeristöä (DSM = The Diagnostic and Statististical Manual of Mental Disorders).

Tulokset

Koehenkilöt vastasivat kahdeksaan erilaiseen kyselyyn. Tutkimuksessa todettiin, että anabolisista steroideista riippuvuutta kokeneiden ryhmä raportoi enemmän aggressiivisuutta verrattuna kahteen muuhun ryhmään. Lisäksi riippuvuusryhmä ilmoitti käyttäneensä suurempia viikkoannoksia anabolisia steroideja kuin käyttäjät, joita ei luokiteltu anabolisista steroideista riippuvaisiksi. Samoin elinikäinen anabolisten steroidien käyttö oli suurempaa riippuvuusryhmän koehenkilöillä. Tutkijat arvioivat, että pitkäaikainen suurten anabolisten steroidien annosten käyttö voi lisätä taipumusta aggressiiviseen käyttäytymiseen ja väkivaltaan.

Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että tulokset perustuvat poikkileikkaustutkimukseen (jossa syitä ja seurauksia mitataan samana ajankohtana), joten syy-seuraussuhteista ei voi vetää johtopäätöksiä. Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon myös muita seikkoja, kuten esimerkiksi sosiaalisen suotavuuden taipumus, erityisesti kun kysymykset käsittelivät arkaluontoisia asioita. Tämä huomioitiin tutkimuksessa siten, että koehenkilöt vastasivat verkossa toteutettuihin kyselyihin nimettömästi.

Tutkijaryhmän tulokset osoittavat, että itsearvioidut ominaisuudet aggressiivisuus, haittavaikutukset ja epäsosiaalisen persoonallisuuden piirteet sekä ihmissuhteisiin liittyvä väkivalta ovat yhteydessä riippuvuuteen anabolisista steroideista. Siten anabolisia steroideja käyttävän potilaan kohtaamisessa tulisikin arvioida täyttyykö riippuvuuden määritelmä, kartoittaa aikaisempi väkivaltainen käyttäytyminen ja suorittaa väkivaltariskin arviointi.

Teema:

Anaboliset steroidit
Haittavaikutukset
Väkivalta