Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Testosteroni, anaboliset steroidit ja aggressiivisuus

9.2.2023

Dopingaineista varsinkin testosteroni ja anaboliset steroidit liitetään usein aggressiiviseen ja impulsiiviseen käytökseen, niin sanottuun roinaraivoon. Anaboliset steroidit, aggressiivinen käytös ja väkivalta ovat yhteydessä toisiinsa, mutta syy-seuraussuhde ei ole selkeä. Varsinkin eläinkokeissa testosteronilla on huomattu selkeä yhteys aggressioon. Esimerkiksi eläimen kivesten poisto saattaa poistaa aggression kokonaan. 

Tutkimuksissa anabolisten steroidien käyttäjät ovat kuvanneet päällimmäisinä psyykkisinä haittavaikutuksina ärtyneisyyden, aggressiivisuuden ja vihamielisuuden tunteita. Anabolisten steroidien käytön yhteydessä on joissakin tapauksissa ilmennyt väkivaltaisuutta, vaikka henkilöllä ei olisi vastaavaa käytöstä taustallaan. Lisäksi lähisuhdeväkivaltaa ja rikollisuutta esiintyy enemmän anabolisten steroidien käyttäjillä.  

Suuret annokset anabolisia steroideja lisäävät mahdollisesti aggressiivista käyttäytymistä etenkin yhdessä päihteiden kanssa. Riippuvuus anabolisiin steroideihin näyttäisi lisäävän riskejä merkittävästi. On kuitenkin tärkeää korostaa, että anabolisten steroidien käyttäjät reagoivat kukin tavallaan, toinen voimakkaammin kuin toinen. Yksilöllinen vaihtelu on suurta. 

Mahdolliset vaikutusmekanismit 

On ehdotettu, että keskushermoston matala serotoniinitaso ja korkea testosteronitaso vaikuttaisivat merkittävästi aggressiiviseen käytökseen. Testosteroni näyttäisi vaikuttavan serotoniinireseptorin aktiivisuuteen tavalla, joka vaikuttaa suoraan aggressiivisuuteen, pelkoon ja ahdistukseen. Testosteroni vaikuttaa käytökseen ja aggressioon myös suoraan androgeenireseptorin kautta, mutta tarkka vaikutusmekanismi on edelleen epäselvä. 

Aggressio ja aggressiivinen antisosiaalinen käytös, johon rikollinen toimintakin on yhteydessä, on kuitenkin monen tekijän summa. Hormonit eivät toimi irrallaan muusta, vaan hormonien vaikutus riippuu ympäristötekijöistä. Siihen vaikuttavat muun muassa perimä, sosiaalinen ympäristö, psyykkiset tekijät sekä aivojen rakenne ja neurokemia. On liian yksinkertaista sanoa, että aggressiivinen käytös johtuisi yksinomaan yhdestä asiasta tai yhdestä kemiallisesta aineesta ja sen vaikutuksesta aivoihin. Testosteronilla ja anabolisilla steroideilla on oma roolinsa aggressiossa, mutta ne eivät yksinään aiheuta ihmisessä aggressiivisuutta.  

Tuoreissa tutkimuksissa on huomattu, että varsinkin suurilla annoksilla ja pitkään jatkuneena anaboliset steroidit aiheuttavat rakenteellisia muutoksia aivoissa, kuten aivokuoren ohentumista. Jättiannoksilla testosteronilla ja anabolisilla steroideilla on neurotoksisia ja neurodegeneratiivisia eli hermosoluille myrkyllisiä ja rappeuttavia vaikutuksia. Muita mahdollisia vaikutuksia aivoihin ovat muun muassa tulehduksen ja oksidatiivisen stressin lisääntyminen sekä verenkiertohäiriöt.  Nämä voivat osiltaan selittää muutokset impulsiivisuudessa, aggressiossa ja tunteiden tunnistamisessa. 

Toisaalta eräässä tutkimuksessa huomattiin, että testosteroniannos voi aiheuttaa myös nopeasti (60 min) lisääntynyttä aggressiivisuutta dominoivilla ja impulsiivisilla miehillä. Toisessa tutkimuksessa tämä havainto tehtiin jo 30 minuutissa. 

Taustatekijät aggressiossa 

On todennäköistä, että jo valmiiksi antisosiaaliset, aggressiiviset ja impulsiiviset ihmiset, joilla on taipumusta riskikäyttäytymiseen ja päihteiden käyttöön, aloittavat anabolisten steroidien käytön. Niin sanotussa roinaraivossa linkittyvätkin toisiinsa dopingaineiden vaikutukset, päihteiden ja lääkkeiden käyttö sekä elämäntyyli, joka korostaa kovaa maskuliinisuutta. Eräässä tutkimuksessa huomattiin, että testosteroni lisäsi aggressiota miehillä, joilla oli korkean riskin persoonallisuusprofiili (mm. korkea dominanssi ja matala itsekontrolli). 

Toisin sanoen, jos ihmisellä ei ole taipumusta aggressiivisuuteen, impulsiivisuuteen, väkivaltaan, eikä hän käytä muita päihteitä ja käyttää lisäksi maltillisia annoksia anabolisia steroideja, on roinaraivo hyvin epätodennäköistä.  

On kuitenkin huomioitava, että anaboliset steroidit, varsinkin suurina annoksina, saattavat lisätä jo olemassa olevaa aggressiivista ja impulsiivista käytöstä. Manian kaltaisia oireita on tavattu terveilläkin miehillä, jos anabolisten steroidien annokset ovat olleet tarpeeksi suuria.  

Hyviä ja huonoja vaikutuksia 

Anabolisten steroidien käytöllä on todettu olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia mielialaan. Yleensä käytön alussa itsetunto parantuu, tunne omasta paremmuudesta korostuu ja keskittymiskyky lisääntyy. Käytön jatkuessa tai erityisesti sen loppuessa negatiiviset vaikutukset alkavat usein syrjäyttää positiiviset. Käyttäjillä saattaa esiintyä muun muassa masennusta, mielialan vaihtelua, aggressiivisuutta, unihäiriöitä ja ahdistusta. 

Anabolisten steroidien käyttäjien masennusoireet voivat johtua elimistön oman hormonitoiminnan lamaantumisesta, mutta tutkimuksissa on todettu myös huolen omasta kehonkuvasta lisäävän masentuneisuutta. Fyysisestä kehonkuvasta koettu ahdistus voi altistaa steroidiriippuvuuden kehittymiselle, suuremmalle aineiden kulutukselle ja muulle riskikäyttäytymiselle, kuten alkoholin ja huumeiden käytölle. 

Maltilliset annokset testosteronia ja dihydrotestosteronia saattavat jopa parantaa aivoterveyttä. Mutta suurilla annoksilla synteettisiä anabolisia steroideja ei ole tätä vaikutusta. Luontaiset määrät testosteronia ovat aivoille ja mielenterveydelle hyväksi.   

Kuvassa Anabolisten steroidien vaikutus aivojen rakenteisiin ja toimintoihin. Mukaillen Scarth & Bjørnebekk 2021. Aivokuoren etuosassa tulehdusmuutokset kasvaa, hermoston kasvutekijät, tilavuus, kognitiivinen toiminta ja emotionaalinen kontrolli vähenee. Mantelitumakkeessa tilavuus ja aggressivisuus lisääntyy ja emotionaalinen kontrolli heikkenee. Hippokampuksessa tulehdusmuutokset liisääntyvät, hermoston kasvutekijät, hermosolujen tiheys, aktiivisuus/plastisuus sekä oppiminen ja muisti vähentyvät. Aivojuoviossa hermoston kasvutekijät ja kognitiivinen toiminta vähenevät. Hypotalamuksessa serotoniini ja GABA viestintä saattavat vaikuttaa aggressiiviseen ja ahdistuneeseen käytökseen. Keskiaivojen peitteessä hermoliitosten välittyminen ja palkitsemishakuisuus sekä riippuvuus lisääntyvät.

Kuva: Anabolisten steroidien vaikutus aivojen rakenteisiin ja toimintoihin. (Mukaillen: Scarth & Bjørnebekk 2021)

Joni Askola,TtM,

Dopinglinkki

Lähteet

Birger M, Swartz M, Cohen D, Alesh Y, Grishpan C, Kotelr M. Aggression: The testosterone-serotonin link. IMAJ. 2003; 5:653–658

Bjørnebekk A, Kaufmann T, Hauger L, Westlye L. Long-term anabolic androgenic steroid use is associated with deviant brain aging. Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 2021;6(5):579-589

Bjørnebekk A, Westlye LT, Walhovd KB, Jørstad ML, Sundseth ØØ, Fjell AM. Cognitive performance and structural brain correlates in long-term anabolic-androgenic steroid exposed and nonexposed weightlifters. Neuropsychology. 2019;33(4):547–559

Blankers S, Galea L. Androgens and adult neurogenesis in the hippocampus. Androg Clin Res Ther. 2021;2(1):203-215

Bontempi L, Bonci A. µ-Opioid receptor-induced synaptic plasticity in dopamine neurons mediates the rewarding properties of anabolic androgenic steroids. Sci Signal. 2020;13(647): eaba1169

Carré J, Geniole S, Bird M, Videto A, Bonin P. Exogenous testosterone rapidly increases aggressive behavior in dominant and impulsive men. Biol Psychiatry. 2017;82(4):249–256

Chegeni R, Notelaers G, Pallesen S, Sagoe D. Aggression and psychological distress in male and female anabolic-androgenic steroid users: a multigroup laten class analysis. Front Psychiatry. 2021; 12:629428

Chegeni R, Pallesen S, McVeigh J, Sagoe D. Anabolic-androgenic steroid administration increases self-reported aggression in healthy males: a systematic review and meta-analysis of experimental studies. Psychopharmacology. 2021;238(7):1911-1922

Christoffersen T, Andersen J, Dalhoff K, Horwitz H. Anabolic-androgenic steroids and the risk of imprisonment. Drug Alcohol Depend. 2019; 203:92-97

Corsini W, Esteves A, Rossi Jr W, de Almeida Hermes T, Damião B, Rodrigues M. Association between neuronal degeneration and supraphysiological doses of two types of anabolic steroids in rat brain. 2022; 188:109121. Steroids

Cunningham R, Lumia A, McGinnis M. Androgen receptors, sex behaviour and aggression. Neuroendocrinology. 2012:96(2):131-140

Ganson K, Jackson D, Testa A, Nagata J. Performance-enhancing substance use and intimate partner violence: a prospective cohort study. J Interp Viol. 2022:0(0):1-22

Geniole S, Procyshyn T, Marley N, Ortiz T, Bird B, Marcellus A, Welker K, Bonin P, Goldfarb B, Watson N, Carré J. Using a Psychopharmacogenetic Approach To Identify the Pathways Through Which—and the People for Whom—Testosterone Promotes Aggression. Psychol Sci. 2019:30(4):481-494

Griffiths, S, Brendan J, Degenhardt, L   Murray, S, Larance, B. Appearance concerns are uniquely associated with the severity of steroid dependence and depression in anabolic–androgenic steroid users. Drug and Alcohol Review. 2018 37 (5), 664-670

Haug E, Mørland J, Olaisen B, Myhre K. Androgenic-anabolic steroids (AAS) and violent behaviour. Report from Norwegian knowledge centre for health services. No. 04–2004

Hauger L, Sagoe D, Vaskinn A, Arnevik E, Leknes S, Jørstad M, Bjørnebekk A. Anabolic androgenic steroid dependence is associated with impaired emotion recognition. Psychopharmacology. 2019;236(9):2667–2676

Hauger L, Westlye L, Fjell A, Walhovd K, Bjørnebekk A. Structural brain characteristics of anabolis-androgenic steroid dependence in men. Addiction. 2019;114(8):1405–1415

Kaufman MJ, Janes AC, Hudson JI, Brennan BP, Kanayama G, Kerrigan AR, Jensen JE, Pope HG Jr.Brain and cognition abnormalities in long-term anabolic-androgenic steroid users. Drug Alcohol Depend. 2015; 152:47–56

Middleman A, DuRant R. Anabolic steroid use and associated health risk behaviours. Sports Mes. 1996;21(4):251–5

Neave N. Hormones and behaviour: A psychological approach.  2008; 22:1. Cambridge University Press

Nelson B, Hildebrandt T, Wallisch P. Anabolic-androgenic steroid use is associated with psychopathy, risk-taking, anger, and physical problems. Sci Rep. 2022;12(1):9133

Nelson R, Tranor B. Neural mechanisms of aggression. Nature Reviews Neuroscience. 2007; 8:536–546

Pomara C, Neri M, Bello S, Fiore C, Riezzo I, Turillazzi E. Neurotoxicity by synthetic androgen steroids: oxidative stress, apoptosis, and neuropathology: a review. Current neuropharmacology. 2015; 13:132-145

Pope HG Jr, Kouri EM, Hudson JI. Effects of supraphysiologic doses of testosterone on mood and aggression in normal men: a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry. 2000;57(2):133–40

Sagoe D, Mentzoni R, Hanss D, Pallesen S. Aggression is associated with increased anabolic-androgenic steroid use contemplation among adolescents. Substance Use & Misuse. 2016;51(11):1462¬1469

Salasuo M, Piispa M. 2012. Kuntodoping: Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella. Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 120

Scarth M, Bjørnebekk A. Androgen abuse and the brain. Curr Opin Endocrinol Dioabet. Obesity. 2021;28(6):604-614

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon