Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Anaboliset steroidit aiheuttavat pitkäaikaisia muutoksia aivoissa

Testosteronin ja anabolisten steroidien on havaittu vaikuttavan keskushermoston toimintaan koe-eläimillä ja ihmisillä. Niiden vaikutuskohdat aivoissa ovat läheisessä yhteydessä mielialaa, seksuaalisuutta ja aggressiivisuutta sääteleviin keskuksiin [1].

Ylisuuria steroidiannoksia käyttävillä ihmisillä ilmenee usein käyttöjakson aikana tai sen jälkeen psykiatrisen tautiluokituksen kriteerit täyttäviä mielialahäiriöitä, kuten masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, psykoottisia reaktioita sekä kognitiivisen suoritustason heikkenemistä [2].

Anaboliset steroidit vaikuttavat aivojen välittäjäainejärjestelmiin

On tutkittu, että steroidit vaikuttavat aivojen serotoniini- ja dopamiinivälittäjäainejärjestelmiin.

Dopamiini on välittäjäaine, joka osallistuu muun muassa liikeaktiivisuuden, oppimisen, tunteiden, positiivisten vahvistavien vaikutusten ja ruokahalun säätelyyn. Se on tärkeä välittäjäaine myös palkitsemisjärjestelmän toiminnassa, joten dopamiini on keskeinen riippuvuuden kehittymisessä. Serotoniini puolestaan säätelee unirytmiä, vireystasoa, ruokahalua, seksuaalisuutta ja mielialaa. Tutkimusten mukaan se liittyy myös tarkkaavaisuuden säilymiseen ja muistin toimintaan.

Olemme eläinkokeissa havainneet erään anabolisen steroidin, nandrolonin, muuttavan dopamiinijärjestelmän reagointia muun muassa stimuloiviin päihteisiin. Päihteiden aiheuttama välittäjäaineiden vapautuminen vähenee, eli niiden käytöstä saa vähemmän mielihyvää [3, 4]. Joissakin tutkimuksissa androgeenisilla yhdisteillä on osoitettu olevan suoria aktivoivia ominaisuuksia dopamiinin ja serotoniinin vapautumiseen [5, 6].

Tiedetään, että anabolisten steroidien väärinkäyttö voi suurina annoksina haitata useita elimiä ja toimintoja aiheuttaen sekä fyysisiä että psyykkisiä sairauksia. Huomionarvoista on, että monien näiden oireiden on todettu olevan pitkäkestoisia ja jatkuvan usein pitkään yhdisteiden käytön lopettamisen jälkeen [7, 8].

Suurten annosten on osoitettu aiheuttavan ohjelmoitua solukuolemaa useissa solutyypeissä, muun muassa hermosoluissa [9]. Tästä saattaa seurata palautumattomia hermostollisia muutoksia. Anabolisten steroidien väärinkäyttö on liitetty myös psykiatrisiin sairauksiin sekä päihteiden käytön lisääntymiseen.

Olemme pyrkineet kartoittamaan erään anabolisen steroidin, nandrolonidekanoaatin, vaikutuksia aivojen dopaminergiseen ja serotonergiseen hermojärjestelmään annoksilla, jotka aiheuttavat käyttäjien yleisesti tavoittelemia perifeerisiä muutoksia, kuten punasolujen lisääntynyttä synteesiä.

Olemme olleet kiinnostuneita siitä, muuttaako nandroloni kokaiinin välittömiä hermokemiallisia ja käytöksellisiä vaikutuksia koe-eläimissä. Olemme pyrkineet lisäksi selvittämään miten pysyviä muutoksia nandrolonin annostelu aiheuttaa aivojen hermoradoissa, sekä millä aikavälillä muutokset palautuvat. [10]

Nandrolonin vaikutukset ovat pitkäkestoisia

Tuloksemme osoittavat erittäin vahvasti, että nandrolonilla on pitkäkestoisia vaikutuksia aivojen dopaminergiseen ja serotonergiseen hermojärjestelmään. Vaikka nandrolonipitoisuuksien havaittiin laskeneen ja lopulta hävinneen kokonaan rotan verestä, olivat nandrolonin aiheuttamat muutokset edelleen havaittavissa. [10]

Dopamiinijärjestelmän muutosten palautuminen nandrolonin annostelua edeltäneelle tasolle kesti noin viisi kertaa, ja serotoniinijärjestelmän palautuminen puolestaan kuusi kertaa annostelujakson verran. Steroidin aiheuttamat muutokset keskushermoston dopamiini- ja serotoniinijärjestelmiin näyttäisivät siis palautuvan ennalleen, mutta se vie huomattavan kauan aikaa annostelujakson pituuteen verrattuna. [10]

Yhteenvetona voidaan todeta, että anabolisten steroidien käyttö saattaa aiheuttaa hyvinkin pitkäkestoisia muutoksia käyttäjien aivojen välittäjäaineradoissa. Serotoniinivälittäjäainejärjestelmä reagoi voimakkaimmin nandrolonin annosteluun. Tämä tukee aiemmin havaittuja sivuvaikutuksia, kuten aggressiivisuutta ja mielialanvaihteluita, sillä aivojen laskeneet serotoniinipitoisuudet liittyvät aggressiiviseen ja kontrolloimattomaan käytökseen sekä ihmisillä että eläimillä.

Tutkimuksemme tulosten perusteella näyttää siltä, että käyttäjien yleisesti noudattamat tauot käyttöjaksojen välissä eivät ole riittävän pitkiä palauttamaan näiden tutkittujen välittäjäaineratojen toimintaa perustasolleen. Kun uusi käyttöjakso alkaa ennen kuin niiden toiminta on palautunut ennalleen, voivat uudet muutokset olla edellistä suurempia ja vaikutukset vielä pidempikestoisia.

Sanna Kailanto
FT, Erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lähteet

[1] Giammanco, Tabacchi , Giammanco, Di Majo & La Guardia (2005): Testosterone and aggressiveness. Medical Science Monitor Apr;11(4):RA136-45.

[2] Bahrke, Yesalis, Kopstein & Stephens (2000): Risk factors associated with anabolic-androgenic steroid use among adolescents. Sports Medicine Jun;29(6):397-405.

[3] Kurling, Kankaanpaa &  Seppala (2008): Sub-chronic nandrolone treatment modifies neurochemical and behavioral effects of amphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in rats. Behavioural Brain Research May 16;189(1):191-201.

[4] Kurling-Kailanto, Kankaanpaa & Seppala (2010): Subchronic nandrolone administration reduces cocaine-induced dopamine and 5-hydroxytryptamine outflow in the rat nucleus accumbens. Psychopharmacology Apr;209(3):271-81.

[5] de Souza Silva, Topic, Huston & Mattern (2008): Intranasal administration of progesterone increases dopaminergic activity in amygdala and neostriatum of male rats. Neuroscience Nov 11;157(1):196-203.

[6] de Souza Silva, Mattern, Topic, Buddenberg  & Huston (2009): Dopaminergic and serotonergic activity in neostriatum and nucleus accumbens enhanced by intranasal administration of testosterone. European Neuropsychopharmacology Jan;19(1):53-63.

[7] Kanayama, Cohane, Weiss & Pope (2003): Past anabolic-androgenic steroid use among men admitted for substance abuse treatment: an underrecognized problem? Journal of Clinical Psychiatry Feb;64(2):156-60.

[8] Lindqvist & Fahlke (2005): Nandrolone decanoate has long-term effects on dominance in a competitive situation in male rats. Physiology& Behaviour Jan 31;84(1):45-51.

[9] Estrada, Varshney & Ehrlich (2006): Elevated testosterone induces apoptosis in neuronal cells. Journal of Biological Chemistry Sep 1;281(35):25492-501.

[10] Kailanto, Kankaanpää & Seppälä (2011): Subchronic steroid administration induces long lasting changes in neurochemical and behavioral response to cocaine in rats. Steroids Nov;76(12):1310-6.