Yleistä käytöstä ja haitoista

Aihetta on tutkittu varsin vähän, mutta on hyvin epätodennäköistä, että miehen käyttämät dopingaineet siirtyisivät sperman kautta naiseen aiheuttaen tälle haittavaikutuksia.

Mikäli mies käyttää dopingaineita, fyysiset ja psyykkiset haittavaikutukset ilmenevät hänelle itselleen, eivät kumppanille. Esimerkiksi anabolisten steroidien käyttö aiheuttaa lisääntymisterveyteen liittyvinä haittoina muun muassa kivesten surkastumista, vähentää siittiöiden tuotantoa ja myös siittiöiden rakenteeseen voi tulla myös muutoksia. Dopingaineiden haittavaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja ne riippuvat käytetyistä aineista, annosten suuruudesta sekä käyttöajasta.

Lihaksen kipeys voi johtua monestakin seikasta. Pistoksen antotapa, pistoskohta, aineen määrä tai neulan koko voivat osaltaan aiheuttaa oireesi. Lääkeaineet voivat sisältää myös jotain sinua allergisoivaa, vaikka et olisi siitä tietoinen. Pimeiltä markkinoilta tai internetistä hankituissa aineissa voi olla epäpuhtauksia eikä niiden koostumuksesta voi koskaan olla varma. Samasta ”erästä” ostettujen tai valmistettujen aineiden koostumukset voivat vaihdella ja/tai niissä voi olla erilainen määrä ns. täyteaineita tai epäpuhtauksia. Nämä aineet voivat aiheuttaa myös tulehdusreaktioita pistoskohdassa.

Lihakseen pistäminen voi rikkoa verisuonen ja aiheuttaa sisäistä verenvuotoa. Tämä voi tuntua kipuna tai lihaksen jäykkyytenä. Riskeinä verisuonen rikkoutumisessa on arpikudoksen muodostuminen tai verihyytymä. Jos kyseessä on verihyytymä ja se lähtee liikkeelle, seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia.

Dopingaineiden käyttö lihakseen pistämällä sisältää aina riskin. Jos lihaskudos on tulehtunut, voi pistospaikka voi kipeytyä, punoittaa, kuumottaa tai turvota muutaman tunnin tai jopa päivien jälkeen pistoksesta. Lisäksi kerran käytettyä neulaa ei pidä koskaan käyttää uudelleen, sillä se lisää merkittävästi infektioriskiä.

Jos pistämisen aikana pistoskohtaan muodostuu kohouma, on neula poistettava heti. Pistämisen jälkeen nouseva korkea kuume, voinnin heikkeneminen, voimakas kipu pistoskohdassa ja sen ympäristössä tai muiden yllättävien terveysongelmien ilmetessä on tärkeää hakeutua välittömästi lääkärin vastaanotolle.

Voit käydä tutustumassa lihakseen pistämisen riskeihin sivustomme tietoartikkelista. Artikkelin lopusta löydät hyvän video-ohjeistuksen turvalliseen pistämiseen.
 

 

Lääkärinvalassa lääkäri toteaa muun muassa ”Päämääräni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen” ja ”Kunnioitan potilaani tahtoa. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikan vastaisesti.”  

Lähtökohtaisesti moralisoimaton ja asiakasta kunnioittava hoito kuuluu jokaiselle lääkärille. Harmillisesti omat tietotaidot, asenteet ja ennakkoluulot voivat joskus vaikuttaa hoitoon. Tämä voi huonoimmillaan johtaa vähäiseen luottamukseen potilas-lääkärisuhteessa, jolloin dopingaineiden käytöstä ei haluta puhua tai sitä ei edes mainita vastaanotolla. Ilmiö on tunnistettu myös kansainvälisellä tasolla, ei siis pelkästään Suomessa.
 
Omasta dopingaineiden käytöstä on suositeltavaa puhua avoimesti ja rehellisesti hoitavalle lääkärille. Käytön motiivien ja käytettyjen aineiden kertominen auttaa lääkäriä päättelemään syy-seuraussuhteita sekä määräämään parhaiten tilannetta kuvaavia tutkimuksia ja laboratoriokokeita. Omaa terveyttä koskevista asioista saa olla huolissaan. Avoin ja luottamuksellinen keskustelu säästää myös mahdolliseen hoitoon tarvittavaa aikaa.  
 
Jos lääkäri on selkeän hoitokielteinen ja asiaa vähättelevä, eikä potilas koe saavansa tilanteeseen apua, omasta asiasta voi kysyä myös toisen lääkärin mielipiteen. Hoitavan lääkärin vaihtaminen voi tulla kyseeseen, jos potilas kokee saavansa huonoa tai asiatonta kohtelua omalta lääkäriltä, vaikka huoli omasta terveydestä on selkeästi esitetty. Jokaisella potilaalla on myös oikeus tehdä valitus terveydenhuollon ammattilaisen asiattomasta käyttäytymisestä.  
Vastaanottotilanteessa lääkäri tekee hoidosta itsenäisen päätöksen tai konsultoi tarvittaessa toista lääkäriä. On siis mahdollista, että lääkärit päätyvät erilaisiin ratkaisuihin. Tilannetta ja hoitoratkaisua voi hankaloittaa myös se, jos asiaan ei ole olemassa selkeää hoitosuositusta.  
 
Terveydenhuollon ammattilaisen rooli on myös haastava, kun steroidien käyttäjä saapuu vastaanotolle. Selkeät oireet tutkitaan asianmukaisesti esimerkiksi laboratoriokokein ja erilaisilla kuvantamismenetelmillä, ja ne tulee luonnollisesti hoitaa. Tarvittaessa voidaan aloittaa tukilääkitys. Jos potilaan tahtona on kontrolloida steroidien käytön aikana esimerkiksi veriarvoja ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä ilman aikomusta lopettaa dopingaineiden käyttö, ei lääkärin tarvitse siihen välttämättä suostua. Julkisessa terveydenhuollossa laboratoriokokeisiin tarvitaan aina lähete, kun taas yksityispuolella asia ei aina ole näin.   
Anonyyminä henkilönä omien laboratoriokokeiden seuranta ei ole mahdollista. Lisäksi on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilainen suorittaisi tulosten tulkinnan. Lisäksi kaikissa Suomen terveydenhuollon yksiköissä ei ole yhtenäistä potilastietojärjestelmää. Tämän vuoksi esimerkiksi laboratoriokokeiden tulokset yhdellä terveysasemalla eivät näy toista potilastietojärjestelmää käyttävälle terveysasemalle. Omat potilastiedot siirtyvät paikasta toiseen vain omalla luvalla.  
 
Parhaan mahdollisen hoidon saamiseksi omalla terveydenhuollon yksilöllä olisi hyvä olla kaikki henkilön terveystiedot. On kuitenkin ymmärrettävää, jos jotkut omaa terveyttä koskevat asiat pidetään ”omana tietona”, erityisesti tapauksessa, jos sen koetaan vaikeuttavan muuta saatavaa hoitoa. Avointa ja luottamuksellista hoitosuhdetta ei voi liiaksi korostaa. Terveydenhuollon ammattilaisilla on myös vaitiolovelvollisuus.  
 
Lääkärin antamaan hyvään hoitoon kuuluu asiallinen dopingaineiden terveysriskeistä kertominen ja käytön lopettamiseen kannustaminen. Näistä asioista puhuminen ei ole asiatonta käyttäytymistä. Samalla tavalla lääkäri voi kertoa tupakoinnin terveyshaitoista sekä kehottaa tupakoitsijaa lopettamaan tai vähentämään tupakointia. Testosteronin korvaushoidon aloittaminen tai ns. palauttelevien aineiden määrääminen on aina tapauskohtaista ja vaatii usein potilaan tilanteen kattavaa tutkimista sekä säännöllistä seurantaa lääkärin vastaanotolla. Näiden hoitojen aloittamatta jättäminen esimerkiksi ensimmäisellä vastaanottokäynnillä ei välttämättä tarkoita sitä, että lääkäri olisi hoitokielteinen. Usein liikuntalääketieteen ja endokrinologian erikoislääkärit omaavat erityisen hyvän tietotaidon anabolisten steroidien käyttöön liittyvistä terveyshaitoista ja hoitomuodoista.  

Monet apteekit myyvät lihasneuloja. Toinen vaihtoehto on vierailla terveysneuvontapisteissä, joita on esimerkiksi Helsingissä ja pk-seudulla lukuisia. Terveysneuvontapisteissä jaetaan neuloja ja ruiskuja, ja myös lihasneuloja pitäisi saada. Oheiselle verkkosivulle on koottu Suomen kaikki terveysneuvontapisteet, joista voit löytää sinua lähimpänä olevan.

Useimmat dopingkäytössä olevat aineet ovat reseptilääkkeitä, jotka on tarkoitettu ainoastaan lääkeviranomaisten vahvistamien sairauksien hoitoon.

Lääkkeiden hankkiminen internetin kautta on sallittua vain Euroopan talousalueella (EU-maat, Norja, Islanti ja Liechtenstein) sijaitsevista apteekeista tai muista laillisista lääkkeenjakelupisteistä. Niistä lääkkeitä voi tilata kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Reseptilääkkeen vastaanottajalla tulee lisäksi olla lääkäriltä saatu resepti.

Jos reseptiä ei ole tai tilaat lääkeaineita Euroopan talousalueen ulkopuolelta, saatat syyllistyä doping- tai lääkerikokseen, riippuen tilaamastasi aineesta.

Rikoslaissa dopingaineiksi määritellään anaboliset steroidit ja testosteroni johdannaisineen, kasvuhormoni sekä kemialliset aineet, jotka lisäävät testosteronin, sen johdannaisten tai kasvuhormonin tuotantoa ihmiskehossa.

Lääkerikoksena voidaan pitää muiden kuin rikoslaissa dopingaineiksi määriteltyjen lääkeaineiden laitonta maahantuontia. Lievimmissä rikostapauksissa tuomitaan yleensä sakkoihin, törkeämmissä esimerkiksi 1-2 vuodeksi vankeuteen.

Dopinglinkin neuvontapalvelussa ei voida ottaa tarkemmin kantaa dopingrikosten rangaistuksiin ja muihin rikosoikeudellisiin kysymyksiin. Internetistä tilaamisesta saa lisätietoa muun muassa Tullin verkkosivuilta tai Tullin neuvontapuhelimesta +358 295 5201. Lääkkeiksi luokiteltavista aineista saat tarkempaa tietoa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Kannattaa muistaa, että internetistä tilaamiseen liittyy myös toisenlaisia riskejä. Verkossa myydään laittomasti valmistettuja väärennettyjä lääkkeitä, dopingaineita ja ravintolisiä. Laittomien laboratorioiden hygieniatasossa on usein paljon puutteita, ja epäpuhtaat aineet voivat lisätä esimerkiksi tulehdusriskiä.

Lisäksi laittomasti valmistettujen aineiden koostumus voi poiketa siitä, minä niitä markkinoidaan - ne voivat jopa sisältää aivan muita ainesosia kuin on ilmoitettu. Vaikuttavat aineet tai muut ainesosat saattavat siis olla vääriä, tehottomia tai jopa vaarallisia.

Lue lisää laittomiin lääkkeisiin liittyvistä riskeistä Fimean verkkolehdestä.

SARMien eli selektiivisten androgeenireseptorien modulaattorien maahantuonti on laitonta. SARM-valmisteita ovat esimerkiksi Enobosarm (Ostarine/ MK-2866), Ligandrol (LGD-4033/ VK5211), Testolone (RAD-140) ja Andarine (GTX-007 tai S-4). SARMien, kuten muidenkaan dopingaineiden käyttämistä ja pienten määrien hallussapitoa, ei ole luokiteltu Suomessa rikokseksi, mutta maahantuodessa kyseisiä aineita syyllistyy aina rikokseen.

SARMeja ei suoraan rikoslaissa mainita dopingaineeksi, mutta ne voidaan laskea kuuluvaksi kemiallisiin aineisiin, jotka lisäävät testosteronin, sen johdannaisten tai kasvuhormonin tuotantoa ihmiskehossa. Asiaa saattaa sekoittaa se, että joissakin maissa SARMit ovat laillisia ja lisäravinne-statuksella. Suomessa asia ei ole näin.

SARMien käyttö kuulostaa teoriassa riskittömältä, mutta niiden käyttöön liittyy myös haittavaikutuksia ja niitä koskeva tutkimustieto on vielä vähäistä. Lisäksi pimeiltä markkinoilta ja ulkomailta tilatut, SARMeiksi väitetyt valmisteet sisältävät usein epäpuhtauksia tai muita vieraita aineita kuin mitä tuoteselosteessa lukee. Lisätietoa voit lukea verkkosivuiltamme SARMeja koskevasta tietoartikkelista.