Steroideja käyttävät nyt myös terveysintoilijat

16.1.2014 Helsingin Sanomat

Steroideja käyttävät nyt terveysintoilijat, uutisoi Helsingin Sanomat. Vuonna 2012 julkaistun Nuo­ri­so­tut­ki­mus­ver­kos­ton tut­ki­muk­sen mu­kaan suu­ri osa kun­to­do­pin­gin käyt­tä­jis­tä on 25–40-vuo­tiai­ta ak­tii­vi­ses­ti liik­ku­via mie­hiä, joil­la on ter­veet elä­män­ta­vat.

"Tyy­pil­li­sel­lä käyt­tä­jäl­lä do­ping­kuu­riin liit­tyy tiuk­ka ruo­ka­va­lio, pal­jon tree­niä ja lenk­kei­lyä. Ra­vit­se­mus­asiois­ta ol­laan hy­vin pe­ril­lä. Al­ko­ho­lia ei käy­te­tä lain­kaan. Näin do­pin­gis­ta saa­daan ir­ti pa­ras hyö­ty, kun ta­voi­tel­laan tiet­tyä voi­ma­ta­soa tai ul­ko­nä­köä. Ste­roi­dit ovat tree­naa­jil­le pie­ni osa ko­ko­nai­suut­ta, ei oi­ko­tie on­neen", sanoo kun­to­do­pin­gin käyt­tä­jiä tut­ki­nut dosentti Mikko Salasuo Helsingin Sanomissa.

Ak­tii­vi­käyt­tä­jiä arvioidaan olevan noin 5 000–6 000. Sa­la­suon mu­kaan­ kun­to­do­pin­gin käyt­tä­jis­tä suu­ri osa on niin sa­not­tu­ja ke­vät­kuu­rit­te­li­joi­ta eli kun­toi­li­joi­ta, jotka tavoittelevat steroideilla tiuk­kaa krop­paa ke­säk­si. Toi­nen suu­ri ryh­mä ovat har­ras­te­ta­sol­la jouk­kue tai yk­si­lö­la­je­ja tree­naa­vat. "Sit­ten on se 15 pro­sent­tia kun­to­do­pin­gin käyt­tä­jis­tä, jot­ka ve­tä­vät lii­kaa ja hol­tit­to­mas­ti, ei­vät­kä piit­taa ris­keis­tä. He pi­tä­vät liian ly­hyi­tä tau­ko­ja ja ha­ke­vat mak­si­mi­ta­so­ja, jot­ka voi­vat ol­la hen­gen­vaa­ral­li­sia", Sa­la­suo sa­noo.

Artikkelissa haastatellun Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n lääketieteellisen johtajan Timo Seppälän mukaan steroidit ja testosteroni aiheuttavat vain vähän välittömästi näkyviä haittavaikutuksia, joista suurimmat liittyvät miehillä oman testosteronituotannon lamaantumiseen.

Hänen mukaansa va­ka­vam­mat vai­ku­tuk­set rea­li­soi­tu­vat vas­ta vuo­sien ku­lut­tua käy­tön aloit­ta­mi­ses­ta. Esi­mer­kik­si sy­dän­li­has kas­vaa, kun ih­mi­nen käyt­tää tes­to­ste­ro­nia tai ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja. Kun hän pi­tää tauon, li­has pie­ne­nee ja ti­lal­le tu­lee si­de­ku­dos­ta. Sa­ma tois­tuu kuu­rien ja tau­ko­jen ai­ka­na.

"Si­de­ku­dos sy­dä­mes­sä voi ai­heut­taa ryt­mi­häi­riöi­tä ja jo­pa äk­ki­kuo­le­man. Mui­ta do­pin­gin vai­ku­tuk­sia ovat mak­sa­vau­riot ja kas­vai­met. Do­pin­gin käyt­tä­jien kuol­lei­suus on 4,6ker­tai­nen vas­taa­viin kont­rol­li­hen­ki­löi­hin ver­rat­tu­na. Kos­ka ky­sees­sä ovat fy­sio­lo­gi­set ai­neet, jo­ka iki­nen an­nos voi ai­heut­taa mah­dol­lis­ta hait­taa", Seppälä kertoo.

Lisää uusi kommentti