Huumeiden viihdekäyttö ja doping

Olet täällä

Huumeiden viihdekäytön ja dopingaineiden käytön kulttuureja yhdistävät piirteet

Dopingaineiden käytöllä on kulttuurisesti monia yhteneviä piirteitä huumeiden viihdekäytön kanssa. Kummassakin ovat keskeisiä kulttuuriset merkitykset eli esimerkiksi arvot ja arvostukset, jotka ohjaavat käyttäjien valintoja usein enemmän kuin tutkittu tieto. Käyttäjät vaihtavat kokemuksia ja neuvovat toisiaan aineiden oikeaoppisessa käytössä niin internetissä kuin kasvotustenkin. Dopingaineiden avulla saavutettavat hyödyt korostuvat käytön motiiveissa mahdollisten haittojen jäädessä taka-alalle.

Mistä dopingaineiden käyttäjät saavat tietoa?

Dopingaineiden käyttö vaatii tietoa eri aineista ja niiden vaikutuksista sekä taitoa käyttää aineita tarkoituksenmukaisella tavalla. Koska dopingaineet ovat reseptilääkkeitä, näiden tietojen ja taitojen lähteen kuuluisi lain mukaan olla lääkäri, jolla on oikeus määrätä lääkkeitä ja asiantuntemusta ohjeistaa potilasta niiden käytössä. Dopingaineita ei kuitenkaan yleensä hankita lääkäriltä, vaan muita reittejä, joten tällaista potilas–lääkärisuhdetta ei synny. Näin ollen dopingaineiden käyttäjien ja käyttöä harkitsevien on hankittava tarvittavat tiedot ja taidot muualta.

Salospohjan tutkimuksen [1] mukaan 70 prosenttia dopingaineiden käyttäjistä pitää internetiä ja muita käyttäjiä tärkeimpinä tiedonlähteinään dopingaineisiin liittyvissä kysymyksissä. 22 prosenttia käyttäjistä nostaa tärkeimmiksi tiedonlähteikseen kirjat ja tieteelliset artikkelit. Vain yhdeksän prosenttia pitää lääkäreitä tärkeimpänä tiedonlähteenään.

Osa internetistä löytyvästä materiaalista on kuitenkin tieteellisin menetelmin tuotettua ja rinnastuu tieteellisiin artikkeleihin sekä kirjoihin. Keskustelupalstoilta hankittava tieto rinnastuu sen sijaan muilta käyttäjiltä hankittavaan tietoon.

Ainakin osa tieteellisiksi artikkeleiksi mainituista tiedonlähteistä lienee puolestaan alan niin sanottujen gurujen kirjoittamia oppaita. Niiden suositukset perustuvat lähinnä omiin ja tuttavien kokemuksiin lihasmassan kasvattamisesta anabolisten aineiden avulla kehonrakennuskilpailuja varten.

Vaikka oppaissa käytetäänkin yleensä lääketieteellistä käsitteistöä, niiden suositukset ovat usein lääketieteen näkökulmasta virheellisiä teorioita, jotka korostavat dopingaineiden hyötyjä ja käyttötaitoja ja jättävät haitat vähemmälle huomiolle. Tätä kulttuurista tietoa leviää sovellettuna myös käyttäjien keskuudessa [2, 3, 4, 5].

Dopingaineiden ja huumeiden viihdekäytön kulttuurista vertailua

Huumeiden käyttö luokitellaan kulttuurisesti yleensä käytön intensiteetin mukaan kokeiluun, viihdekäyttöön ja ongelmakäyttöön. Viihdekäytön kulttuurissa keskeistä on käytön hallinnan käsite. Huumeita käytetään vapaa-ajalla, ja käyttö on luonteeltaan usein satunnaista. Viihde-sanalla taas viitataan siihen, että käytöllä koetaan olevan myönteisiä vaikutuksia [6]. Myös dopingaineita käytetään vapaa-ajalla, ja käyttäjät kokevat niillä olevan enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia [7].

Huumeiden viihdekäytön ja dopingaineiden käytön kulttuureja yhdistävät seuraavat piirteet:

  1. Käyttäjät eivät koe käyttöään millään lailla ongelmalliseksi – käyttö on siis heidän omasta näkökulmastaan "hyvin hallittua vapaa-ajan toimien tehostamista" [vrt. 6].
  2. Käyttöön liittyvät tiedot ja taidot hankitaan pääasiassa internetistä tai suoraan muilta käyttäjiltä. Yhteiskunnan tuottaman virallisen tiedon koetaan liioittelevan aineiden käytön haitallisia vaikutuksia. Kokeneiden käyttäjien omat kokemukset ja mielipiteet ovat lääketieteellisiä tutkimuksia ja lääkäreitä merkittävämmässä auktoriteettiasemassa [vrt. 6, 8].
  3. Käyttäjät vähättelevät käytöstä koituvia haittavaikutuksia, jotka koetaan usein vain muiden, lähinnä ongelmakäyttäjien, riskeinä. Terveyshaittojen uhka kuitenkin tiedostetaan. Siksi niitä yritetään usein ehkäistä ja vähentää monin keinoin [vrt. 6]
  4. Yksilön valinnanvapautta ja moniarvoisuutta korostetaan jälkimodernille mielenlaadulle tyypillisesti [vrt. 6, 2].

Dopingaineiden tehon ja hyötyjen korostaminen haittojen esiin nostamisen kustannuksella luo käyttäjien keskuudessa usein tunteen, että riski on niin pieni, että se todella kannattaa ottaa. Kulttuurinen riskitieto ei kuitenkaan tavoita kaikkia, sen laatu vaihtelee, ja aineiden vaikutukset ovat yksilöllisiä. [Vrt.6.] Toisaalta käyttäjät usein kokevat, että muutoin terveillä elämäntavoilla voidaan kompensoida dopingaineiden sivuvaikutuksia ja pitkäaikaishaittoja [2].

Myös huumetutkimuksen alalla on todettu, että ”(…) vain harvat noudattavat kaikilla elämänalueilla terveellisiä elämäntapoja ja vielä harvemmat vain epäterveellisiä elämäntapoja.” [ks.6] Jälkimodernissa yhteiskunnassa yksilöllä on vapaus itse valita, millaisia elämäntapoja pitää tavoiteltavimpina.

Tuuli Salospohja
VTL

[1] Salospohja (2008): ”TIUKKAA LIHHOO” – Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa. Lisensiaatintutkimus, Turun yliopisto, sosiologian laitos.

[2] Kinnunen (2001): Pyhät bodarit. Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa. Gaudeamus, Helsinki.

[3] Seppälä ja & Karila (1993): Hormonien käyttö urheilussa on uhkapeliä terveydellä. Liikunta & Tiede 6: 6–11. Liikuntatieteellinen seura ry, Helsinki.

[4] Seppälä ja & Karila (1996): Suorituskykyyn vaikuttavien aineiden väärinkäyttö. Käytännön lääkäri 3: 129–135.

[5] Seppälä ja & Kujala (2002): Anaboliset aineet ovat terveysriski ja aiheuttavat riippuvuutta. Liikunta & Tiede 4: 52–54. Liikuntatieteellinen seura ry, Helsinki.

[6] Salasuo (2006): Huumeiden viihdekäyttäjien terveyden lukutaito ja perinteinen huumevalistus törmäyskurssilla – esimerkkinä ekstaasin käyttäjät. Teoksessa Puuronen, Anne (toim.) (2006): Terveystaju, 48–58. Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki.

[7] Launis (2007): Moniarvoinen terveys. Arvopohdintoja lääketieteellisestä etiikasta. Areopagus. Turku.

[8] Seppälä (2001): Ravekulttuuri ja laittomat päihteet: Yhteisöllisyyttä, etiikkaa ja identiteettiä. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 36, Helsinki.Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä yhteensä 1342

Lisää uusi kommentti