Olet täällä

Tietosuojaseloste

Julkaistu 14.5.2018. Päivitetty 23.10.2020

Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä. Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme tietoja ja mitkä ovat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Rekisterinpitäjä:

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki.
Dopinglinkin yhteyshenkilö: Hanna-Kaisa Jussila, dopinglinkki(at)a-klinikka.fi.
A-klinikkasäätiön tietosuojavastaava: Tiia Ruokosalo. Yhteydenotot sähköpostitse saatio.tietosuoja (at) a-klinikka.fi tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja

Rekisterin nimi:

Dopinglinkin kävijöiltä neuvontapalvelun, kyselyiden, Puhtaan liikunnan puolesta -sitoumusten, palautelomakkeen sekä määräaikaisten kilpailujen kautta kerättävät henkilötiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Sähköpostiosoitetta tarvitaan neuvontapalvelussa automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Vapaaehtoisesti annettuja taustatietoja käytetään vastaamisen tukena. Kysymyksiä ja taustatietoja saatetaan käyttää myös tutkimusaineistona niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.

Myös kyselyiden vastauksia voidaan käyttää tutkimusten aineistona. Aineistoja muokataan niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.  

Puhtaan liikunnan puolesta -sitoumukseen liittyvien toimijoiden yhteystiedot kerätään, jotta toimijoita voidaan mainostaa ja niihin voidaan olla yhteydessä toimintaan liittyen, mm. lähettää niille jäsenkirje sähköpostitse APSIS-järjestelmän kautta.

Kävijäkyselyssä ja kilpailuissa osallistujan yhteystietoja (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) tarvitaan arvontaa varten. 

Palautteiden yhteydessä kysyttyjä tietoja käytetään mahdollista yhteydenottoa varten.

Rekisterin tietosisältö:

Neuvontapalveluun kysymyksen lähettäneiltä kerätään taustatietoina muun muassa sukupuoli, ikä, asuinpaikka, koulutus ja päätoimi. Näihin vastaaminen on vapaaehtoista. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku, joka tarvitaan vastauksen lukemiseen sekä ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Sähköpostiosoitteen jättäminen on vapaaehtoista, eikä palvelun käyttö edellytä sen ilmoittamista. Tutustu neuvontapalvelun käyttöehtoihin.

Neuvontapalvelun kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia sivustolle.

Kyselyissä tiedustellaan muun muassa ikää, sukupuolta, koulutusta ja maakuntaa, mutta näitä ei ole pakko kertoa. 

Määräaikaisessa kilpailussa voidaan kysyä osallistujan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoa varten.

Puhtaan liikunnan puolesta -liittymislomakkeella pyydetään toimintaan liittyvän toimijan ja sen yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti).

Säännönmukaiset tietolähteet:

Dopinglinkki saa verkkopalvelujen käyttäjärekisteritiedot rekisteröidyltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Dopinglinkissä kerättyä tilastotietoa tai neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet A-klinikkasäätiöltä tutkimusluvan aineistojen käyttöön. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään myös A-klinikkasäätiön eettisessä toimikunnassa.

Rekisteritietojen suojaus ja säilytysajat:

Sähköisesti kerätyt tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Määräaikaisiin kilpailuihin ja kyselyihin osallistuneiden yhteystiedot poistetaan, kun arvonnat on suoritettu.

Puhtaan liikunnan puolesta -toimijoiden yhteystiedot säilytetään sivustolla niin kauan kuin toimijat kuuluvat toimintamalliin. Mikäli toimija ei halua jäsenkirjettä, hänen sähköpostiosoitteensa poistetaan APSIS-järjestelmästä. Toimintaan aiemmin kuuluneiden yritysten yhteystiedot säilytetään mahdollisen toimintamallista irtisanoutumisen/yrityksen lopettamisen jälkeen tilastointia ja arkistointia varten.  

Dopinglinkki arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Dopinglinkki huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Dopinglinkki oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai poistamista.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa. 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen dopinglinkki (at) a-klinikka.fi. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä. Löydät yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700

Muuta huomioitavaa:

Jos tietoa kerätään yllämainituista poikkeavalla tavalla, tiedonkeruun yhteydessä sivuston käyttäjiä informoidaan tietosuojasta, tietojen julkaisemisesta ja siitä, kuinka kerättyä tietoa käsitellään.       

Dopinglinkin internet-pohjaisena kyselytyökaluna toimii Webropol. Tutustu myös Webropolin tietosuojaselosteeseen.

Tietoa A-klinikkasäätiön verkkopalvelujen evästekäytännöistä löydät A-klinikkasäätiön verkkosivuilta

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli Dopinglinkki muuttaa tätä selostetta, muutokset päivitetään tälle sivustolle.